วันพฤหัสบดี, 15 เมษายน 2564

เก็บมาฝาก

คู่มือการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานอาคารเรียน
งานประชาสัมพันธ์
งานอนามัยโรงเรียน
การเตรียมเอกสาร การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว17
แจกไฟล์งานเตรียมความพร้อมส่ง Obec Award
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
คุณสมบัติในการขอลดระยะเวลาการทำวิทยฐานะ วPA
สรุป (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินวิทยฐานะใหม่ PA เริ่มยื่นแบบประเมิน ตุลาคม 2564
กรณีศึกษา ว21 สู่ วPA อย่างไร
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (Performance Agreement : PA)
สรุป วPA วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ล่าสุด
เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน วิทยฐานะข้าราชการครูใหม่ เริ่มประกาศใช้ 1 พฤษภาคม 2564
ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 1/2564
คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี 23 รายวิชา จากจุฬาฯ รับใบประกาศ
อัตราเงินอุดหนุนใหม่ (ต่อปี) 2565
ลดหย่อน ภาษี 2563 ยื่นแบบปี 2564 ข้อมูลสำหรับผู้ที่จะยื่นภาษี จากกรมสรรพากร
ศูนย์การเรียนรู้ วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิทินการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2564
เกณฑ์ใหม่ครูผู้ช่วย ของ ก.ค.ศ.ให้การสอบ ภาค ก เป็นของ ก.พ. เพื่อลดขั้นตอนการสอบ
ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2564 ประกาศ 8 ม.ค. รับสมัคร 15-21 ม.ค.64
การจัดเรียงเอกสารประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564
บำเหน็จ บำนาญ กบข.
แบบคำร้องขอย้าย มกราคม 2564
อบรมออนไลน์ หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับ Google Classroom รับใบเกียรติบัตรฟรี
การตัดเย็บผ้าปิดจมูกทำง่ายๆ ด้วยตัวเอง
ปฏิทินการดำเนินงาน โครงการนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 สังกัดสพฐ.
ฐานกลางในการคำนวณเงินเดือนครูแบบร้อยละ และ ตัวอย่างการคำนวณเงินเดือนแบบใหม่
คำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 64
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564
Loading...