วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

ความประพฤติและการปฏิบัติวิชาชีพครู

จรรยาบรรณวิชาชีพครู ล่าสุด พ.ศ. 2556
ประวัติวันครู วันครูแห่งชาติ 16 มกราคม ของประเทศไทย
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิชาชีพทางการศึกษา
กำหนดการสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2565 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
มาตรฐานการศึกษา สำหรับขอรับการประเมิน ว.21 และ วPA 2566
ครูผู้ช่วย คืออะไร บทบาทและความสำคัญในห้องเรียน
การเป็นข้าราชการที่ดี ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด
วินัยและการรักษาวินัย คืออะไร
การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 2566
หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
สรุปหมวด 6 วินัยและการรักษาวินัย อ่านไว้เตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย
ความหมายของการรักษาวินัย Discipline เครื่องควบคุมพฤติกรรมของคน
ลักษณะของครูที่ดี ที่เป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียน และสังคมไทย
ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพออนไลน์
ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตรวจสอบวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ปี2565
บทสวดวันครู ปาเจราจะริยา โหนติ คุณุตตะรา นุสาระกา
ครูต้องทราบ จรรยาบรรวิชาชีพครู มี 5 ด้าน 9 ข้อ
คำไหว้ครู ปาเจราจะริยา โหนติ คุณุตตะรา นุสาระกา
ประวัติจรรยาบรรณครูไทย พ.ศ. 2506 ม.ล.ปิ่น มาลากุล
ขั้นตอนพิธีการ วันไหว้ครู เพื่อระลึกถึงบุญคุณของครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา
กรณีคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องแก้ไขเพิ่มเติม
บทสวดไหว้ครู ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา
วันไหว้ครู เดือนมิถุนายน ความเป็นมาและความสำคัญพิธีไหว้ครู
บทบาทหน้าที่ครูที่ปรึกษา
การปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 2565
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษา
ประกาศผล ผู้ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565
คุรุสภาเปลี่ยนระบบ การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ผู้สนับสนุน