วันศุกร์, 7 พฤษภาคม 2564

ความประพฤติและการปฏิบัติวิชาชีพครู

ขั้นตอนการเรียนครู
ครูดีในดวงใจ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ล่าสุด
มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ
การตรวจสอบสถานะ-การพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แบบอิเล็กทรอนิกส์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา หน้าที่และความรับผิดชอบ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา หน้าที่และความรับผิดชอบ
สรุปจรรยาบรรณวิชาชีพครู ล่าสุด พ.ศ. 2556
รายงานผลการดำรงตนตามระเบียบวินัยและจรรยาบรรณที่ดี
พฤติกรรมข้อบ่งชี้ข้อปฏิบัติ ของผู้บริหาร ครู และนักเรียน
แนวทางการกรอกข้อมูลในแบบบันทึกชั่วโมงปฏิบัติงานของครู
การประพฤติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
สรุปผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา
จรรยาบรรณวิชาชีพครู มี 5 ด้าน 9 ข้อ ดังนี้
จรรยาบรรณครู 9 ประการ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู จากข้อบังคับ คุรุสภา
การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
การพัฒนาวิชาชีพ
การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
ความสามารถในการอบรมความประพฤติของนักเรียน
แนวทางการประเมินการให้คะแนนและการแปลผลการประเมินสมรรถนะครู
ตรวจสอบสถานะใบประกอบวิชาชีพครู
คุณธรรมสำหรับครู และลักษณะครูที่ดี
ปฏิรูปการศึกษากับ 8 คุณธรรมพื้นฐานที่ควรปลูกฝัง
ขั้นตอนต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู
วินัยและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
แนวทางการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานครู
รายงานการประเมินตนเอง (T-SAR)
จรรยาบรรณในวิชาชีพครู
การใส่แฟ้มครูผู้ช่วยแบบใหม่
Loading...