วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ความประพฤติและการปฏิบัติวิชาชีพครู

วันไหว้ครู เดือนมิถุนายน ความเป็นมาและความสำคัญพิธีไหว้ครู
บทบาทหน้าที่ครูที่ปรึกษา
การปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 2565
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษา
ประกาศผล ผู้ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565
คุรุสภาเปลี่ยนระบบ การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
วิธีการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพออนไลน์ ทำได้ง่ายๆดังนี้
ทรงผมข้าราชการหญิง
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565
แนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจําปี 2565
ความรู้เรื่องแพรแถบสำหรับข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ตัวอย่างชุดปกติขาวครูผู้ช่วย เพื่อใช้ในการจัดทำบัตรข้าราชการ
ขั้นตอน การต่อใบประกอบวิชาชีพ ออนไลน์
สรุปจรรยาบรรณครู 5 หมวด 9 ข้อ ใหม่ล่าสุด
วิธีการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2565
ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์ 2565
จรรยาบรรณครู มี 5 หมวด 9 ข้อ ดังนี้
การปฏิบัติงาน โอนย้าย การย้าย การโอน การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครู
หลักธรรมสำหรับครู คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน การย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 64
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ​5 ด้าน 9 ข้อ มาตรฐานการปฏิบัติตนของครู
ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 2/2564
ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ขั้นตอนการเรียนครู
ครูดีในดวงใจ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ล่าสุด
มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ
การตรวจสอบสถานะ-การพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แบบอิเล็กทรอนิกส์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา หน้าที่และความรับผิดชอบ
ผู้สนับสนุน
error: Content is protected !!