วันเสาร์, 23 กันยายน 2566

ความประพฤติและการปฏิบัติวิชาชีพครู

ผู้อำนวยการโรงเรียน มีหน้าที่และความรับผิดชอบอะไรบ้าง
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ที่ครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องจำขึ้นใจ
ว17/2566 แนวการพิจารณาโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กระทำผิดวินัย
ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2566 ผ่านระบบ KSP e-service 2023
ตัวอย่างการเขียนปณิธานความเป็นครู
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 4 ประเภท
พิมพ์ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ที่ KSP Self-Service ได้ที่นี่
อัพเดท จรรยาบรรณวิชาชีพครู มี 5 ด้าน 9 ข้อ 2566
ขั้นตอน การต่อใบประกอบวิชาชีพ ออนไลน์ 2566 ผ่านระบบ selfservice.ksp.or.th
หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบ และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2566
สอบครูไม่มีใบประกอบวิชาชีพ 2566 สอบได้ไหม
สรุปสาระสำคัญ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565
หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หลักฐานผู้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู
แนวปฏิบัติในการขอดูกระดาษคำตอบ การสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ล่าสุด พ.ศ. 2556
ประวัติวันครู วันครูแห่งชาติ 16 มกราคม ของประเทศไทย
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิชาชีพทางการศึกษา
กำหนดการสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2565 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
มาตรฐานการศึกษา สำหรับขอรับการประเมิน ว.21 และ วPA 2566
ครูผู้ช่วย คืออะไร บทบาทและความสำคัญในห้องเรียน
การเป็นข้าราชการที่ดี ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด
วินัยและการรักษาวินัย คืออะไร
การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 2566
หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
สรุปหมวด 6 วินัยและการรักษาวินัย อ่านไว้เตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย
ความหมายของการรักษาวินัย Discipline เครื่องควบคุมพฤติกรรมของคน
ลักษณะของครูที่ดี ที่เป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียน และสังคมไทย
ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพออนไลน์
ผู้สนับสนุน