วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2563

ความประพฤติและการปฏิบัติวิชาชีพครู

ตรวจสอบสถานะใบประกอบวิชาชีพครู
คุณธรรมสำหรับครู และลักษณะครูที่ดี
ปฏิรูปการศึกษากับ 8 คุณธรรมพื้นฐานที่ควรปลูกฝัง
ขั้นตอนต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู
วินัยและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
แนวทางการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานครู
รายงานการประเมินตนเอง (T-SAR)
จรรยาบรรณในวิชาชีพครู
การใส่แฟ้มครูผู้ช่วยแบบใหม่
การปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
บทบาทและหน้าที่ของกลุ่มบริหารทั่วไปในโรงเรียน
วินัยครูและการดำเนินการทางวินัยครู
งบประมาณที่สถานศึกษา
แบบประเมินสมรรถนะครูผู้สอน
ตัวอย่าง เพาเวอร์พ้อยนำเสนอครูผู้ช่วย เกณฑ์ใหม่ล่าสุด
แนวทางการเตรียมเอกสาร เพื่อรับการประเมินครูผู้ช่วยแบบใหม่
ความสำคัญของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู
จรรยาบรรณวิชาชีพครู พ.ศ. 2556
ความหมายของครู
ความสำคัญของครู
การรายงานผลการปฏิบัติงาน ของผู้อำนวยการโรงเรียน
คู่มือการลา การได้รับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา สำหรับข้าราชการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของครู
แบบฟอร์ม SAR+ID PLAN ปีการศึกษา 2562
องค์ประกอบความผิด ตามมาตรา 93 วรรคหนึ่ง พรบ.ครู
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู
ความหมายของมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
การร้องทุกข์ของครู
จรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัย
สรุป ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
Loading...