วันเสาร์, 1 ตุลาคม 2565

ความประพฤติและการปฏิบัติวิชาชีพครู

สรุปหมวด 6 วินัยและการรักษาวินัย อ่านไว้เตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย
ความหมายของการรักษาวินัย Discipline เครื่องควบคุมพฤติกรรมของคน
ลักษณะของครูที่ดี ที่เป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียน และสังคมไทย
ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพออนไลน์
ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตรวจสอบวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ปี2565
บทสวดวันครู ปาเจราจะริยา โหนติ คุณุตตะรา นุสาระกา
ครูต้องทราบ จรรยาบรรวิชาชีพครู มี 5 ด้าน 9 ข้อ
คำไหว้ครู ปาเจราจะริยา โหนติ คุณุตตะรา นุสาระกา
ประวัติจรรยาบรรณครูไทย พ.ศ. 2506 ม.ล.ปิ่น มาลากุล
ขั้นตอนพิธีการ วันไหว้ครู เพื่อระลึกถึงบุญคุณของครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา
กรณีคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องแก้ไขเพิ่มเติม
บทสวดไหว้ครู ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา
วันไหว้ครู เดือนมิถุนายน ความเป็นมาและความสำคัญพิธีไหว้ครู
บทบาทหน้าที่ครูที่ปรึกษา
การปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 2565
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษา
ประกาศผล ผู้ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565
คุรุสภาเปลี่ยนระบบ การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
วิธีการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพออนไลน์ ทำได้ง่ายๆดังนี้
ทรงผมข้าราชการหญิง
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565
แนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจําปี 2565
ความรู้เรื่องแพรแถบสำหรับข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ตัวอย่างชุดปกติขาวครูผู้ช่วย เพื่อใช้ในการจัดทำบัตรข้าราชการ
ขั้นตอน การต่อใบประกอบวิชาชีพ ออนไลน์
สรุปจรรยาบรรณครู 5 หมวด 9 ข้อ ใหม่ล่าสุด
วิธีการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2565
ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์ 2565
ผู้สนับสนุน