วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฎิบัติราชการ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู ล่าสุด พ.ศ. 2556
154/2566 แนวปฏิบัติหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู กรณีไปช่วยราชการ
ปฏิทินการย้าย กศน. กรณีปกติ ปี พ.ศ. 2566
ว1/2566 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย ในช่วงเปลี่ยนผ่าน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ข้อควรรู้ก่อนสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู
สรุปสาระสำคัญเกณฑ์ย้ายครู 2566 มีผลบังคับใช้แล้ว
คุรุสภาให้การรับรอง 65 หลักสูตรทางการศึกษาที่คุรุสภารับรอง
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. 2566
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565
ปฏิทินย้ายครูและเกณฑ์คะแนนการย้ายครู ประจำปี พ.ศ. 2566
ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้าง ประจำปี 2566
คู่มือการดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (ว 35/2565)
แนวทางการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 2566
ตำแหน่งข้าราชการครู เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง ของครูไทย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ที่คุณครูต้องทราบ
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. ว34/2565
ประกาศแล้ว คืนอำนาจการบริหารงานบุคคลให้ สพท. 2565
รองเท้าที่เหมาะสม เข้าสอบราชการ ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมายการศึกษา และความสำคัญของกฎหมายการศึกษา
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ณ อัพเดท 21 ตุลาคม 2565
ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน ปีงบประมาณ 2567
ว27/2565 ซักซ้อมการลดระยะเวลาขอวิทยฐานะ ก.ค.ศ.
เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา ว 25/2565
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่งครู 2565
ประกาศรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ 2565 ลดระยะเวลาการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
การย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ทุกจังหวัด ทุก กศจ.ทั่วประเทศ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว23/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้สนับสนุน