วันเสาร์, 4 เมษายน 2563

กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฎิบัติราชการ

นโยบายการจัดการศึกษา ปี 2564
การใส่แฟ้มครูผู้ช่วยแบบใหม่
วินัยครูและการดำเนินการทางวินัยครู
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครู
งานพัสดุโรงเรียน
งบประมาณที่สถานศึกษา
การลาและการปฏิบัติราชการของข้าราชการครู
ตัวอย่าง เพาเวอร์พ้อยนำเสนอครูผู้ช่วย เกณฑ์ใหม่ล่าสุด
กรอบแนวคิดแผนการศึกษาแห่งชาติ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู พ.ศ. 2556
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
Flow Chart แสดงขั้นตอนการยืมเงินไปราชการ และขั้นตอนการส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป (ถ้ามี) ภายในกำหนดระยะเวลา
องค์ประกอบความผิด ตามมาตรา 93 วรรคหนึ่ง พรบ.ครู
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
การร้องทุกข์ของครู
สรุป ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
วินัยและการรักษาวินัย
รู้จักอาชีพข้าราชการ
การดำเนินการทางวินัย
ข้อกำหนดเรื่องวินัย
อัพเดท เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
แจกฟรีหนังสือ Ebook เตรียมสอบครูผู้ช่วย
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562
สิทธิทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
สรุปสาระสําคัญ ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗
อุบัติเหตุการจมน้ำในโรงเรียน
แนวทางปฏิบัติ สพฐ ความปลอดภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
Loading...