วันเสาร์, 1 ตุลาคม 2565

กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฎิบัติราชการ

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่งครู 2565
ประกาศรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ 2565 ลดระยะเวลาการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
การย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ทุกจังหวัด ทุก กศจ.ทั่วประเทศ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว23/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เงินเดือนครูผู้ช่วย 2565 โรงเรียนรัฐบาล อ้างอิงตาม พ.ร.บ. เงินเดือน
มาแล้ว! หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายครูใหม่ล่าสุด 2565 ว 18/2565
อัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี
ย้ายครูสังกัด ศธ. ลดระยะเวลาจาก 4 ปี เหลือ 2 ปี สามารถขอย้ายได้ ม.ค.ปี 2566
ระเบียบการใส่ชุดปกติขาว 2565
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของเด็กปฐมวัย
สมรรถนะวิชาชีพครู 2565
การติดเครื่องหมายชุดกากีข้าราชการ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
การรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา 2565
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เงินเดือนพื้นฐานข้าราชการ 2565 จากสำนักงาน ก.พ. เช็กที่นี่
สรุปความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 2563-2565
ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตราครุฑหนังสือราชการ
คุรุสภา รับรองหลักสูตรวิชาชีพครู65 จำนวน 63 แห่ง 64 หลักสูตร
รายชื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ อัพเดท 2565
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา สังกัดสพฐ.เต็มเล่ม
ฐานเงินเดือนครู อัพเดทล่าสุด 2565
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 พร้อมข้อสอบ 30 ข้อ
สรุปจรรยาบรรณครู 5 หมวด 9 ข้อ ใหม่ล่าสุด
วิธีการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2565
ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์ 2565
ผู้สนับสนุน