อักษรโรมันประจำส่วนราชการ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564

อักษรโรมันประจำส่วนราชการ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564

ครูเชียงรายดอทเน็ต

31/05/2021

ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เผยแพร่ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เผยแพร่ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เพื่อให้ข้าราชการพลเรือน รวมถึงกรรมการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานอื่น พึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม 7 ข้อ ดังต่อไปนี้

ครูเชียงรายดอทเน็ต

21/05/2021

ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

ความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพไว้ ดังต่อไปนี้

ครูเชียงรายดอทเน็ต

06/05/2021

ครูเชียงรายดอทเน็ต

27/04/2021

ครูเชียงรายดอทเน็ต

10/03/2021

ครูเชียงรายดอทเน็ต

02/03/2021

ครูเชียงรายดอทเน็ต

26/02/2021

ครูเชียงรายดอทเน็ต

23/02/2021

ครูเชียงรายดอทเน็ต

08/02/2021

ครูเชียงรายดอทเน็ต

25/01/2021

ครูเชียงรายดอทเน็ต

08/01/2021

ครูเชียงรายดอทเน็ต

24/12/2020

ครูเชียงรายดอทเน็ต

29/08/2020
1 2 6