วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฎิบัติราชการ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตราครุฑหนังสือราชการ
คุรุสภา รับรองหลักสูตรวิชาชีพครู65 จำนวน 63 แห่ง 64 หลักสูตร
รายชื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ อัพเดท 2565
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา สังกัดสพฐ.เต็มเล่ม
ฐานเงินเดือนครู อัพเดทล่าสุด 2565
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 พร้อมข้อสอบ 30 ข้อ
สรุปจรรยาบรรณครู 5 หมวด 9 ข้อ ใหม่ล่าสุด
วิธีการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2565
ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์ 2565
รายชื่อ กศจ. 76 จังหวัด พร้อมลิงค์เว็บไซต์สำนักงาน
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ข้าราชการครู
การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนครู สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
สรุป พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวปฏิบัติในการลา ลาป่วย ลากิจ ในปี 2565
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครู ประจำปี 2565
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแพรแถบ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไฟล์เวิร์ด
รูปลักษณะ และขนาดของครุฑ หนังสือราชการ
5 เงื่อนไขการได้รับบำเหน็จและบำนาญข้าราชการ อัพเดทล่าสุด 2565
ตัวอย่าง การกําหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา
อักษรโรมันประจำส่วนราชการ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564
ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เผยแพร่ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
ว17/2552 ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
งานวินัยและมาตรฐานวิชาชีพ
งานพัสดุกลุ่มบริหารบุคคล
ผู้สนับสนุน
error: Content is protected !!