วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน

ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน

ชื่อเรื่องงานวิจัย    การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียโดยใช้บทเรียนออนไลน์

ผู้วิจัย นายเดชพงษ์  อุ่นชาติ ครูโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

สภาพปัญหา                  

วิชาคอมพิวเตอร์เป็นวิชาที่มีทั้งภาคความรู้   และภาคปฏิบัติ จึงจำเป็นสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5   ในขณะที่ครูจัดการเรียนการสอน วิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย พบว่านักเรียนจะขาดความตั้งใจและไม่สนใจการเรียน ทำให้ผลการเรียนของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ ครูได้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและได้พบว่าใน ขณะที่ครูกำลังสอน  นักเรียนมักจะไปให้ความสนใจกับ Social Network และ Social Media เป็นอย่างมาก เช่น Facebook และ Youtube ต่อมาคุณครูได้ห้ามนักเรียนงดใช้งาน Social Network และ Social Media ในขณะที่ครูกำลังสอนอยู่  แต่ก็ไม่เป็นผลไม่สามารถที่จะห้ามนักเรียนได้ เพราะนักเรียนยังแอบเข้าใช้งานอยู่ ครูผู้สอนจึงได้ศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom

และครูผู้สอนก็ได้คิดค้นนวัตกรรมขึ้นมาชื่อว่า การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียโดยใช้บทเรียนออนไลน์ บนเว็บไซต์ www.kruchiangrai.net

จุดประสงค์การวิจัย

 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียดีขึ้น
 2. ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรมมัลติมีเดีย Windows Live Movie Maker ได้
 3. ผู้เรียนสร้างผลงานจากโปรแกรมมัลติมีเดีย Windows Live Movie Maker ได้

สมมติฐานการวิจัย

การใช้บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียจะทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียดีขึ้น

ประโยชน์ของการวิจัย

 1. นักเรียนได้เรียนรู้ตลอดเวลา
 2. นักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา
 3. บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ได้เผยแพร่ไปทั่วโลก

ขอบเขตการวิจัย

ประชากร           นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 20 คน

ตัวแปรต้น         โปรแกรมมัลติมีเดีย Windows Live Movie Maker

ตัวแปรตาม        นักเรียนมีพัฒนาการด้านการใช้โปรแกรมมัลติมีเดียดีขึ้น

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. จัดเตรียมแบบฝึกเสริมทักษะ  บทเรียนโปรแกรมมัลติมีเดีย
 2. สอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์
 3. ตรวจความก้าวหน้าและพัฒนาการทักษะ
 4. รวบรวม และสรุปผลการวิจัยเพื่อนำเสนอ

วิธีการดำเนินการ

 1. ศึกษาบทเรียนจัดทำแผนการสอน
 2. สร้างสื่อการสอน
 3. เผยแพร่บนเว็บไซต์ Social Media
 4. เผยแพร่ไปยังเว็บไซต์ ครูเดชพงษ์ อุ่นชาติ www.kruchiangrai.net
 5. Share ไปยัง Social Network

ระยะเวลาในการดำเนินการ

ตลอดปีการศึกษา  2554

ผลการวิจัย

จากผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนที่สอบในครั้งแรกมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 40  เมื่อทำการทดสอบหลังการฝึกโดยใช้บทเรียนออนไลน์แล้วผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 80 คะแนนความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 40

วิเคราะห์ข้อมูล

ผู้เรียนมีการพัฒนาในการใช้คอมพิวเตอร์ ร้อยละ  80

 

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]