วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

แนวข้อสอบวัดแววความเป็นครู 20 ข้อ พร้อมเฉลย ปี 2565

แนวข้อสอบวัดแววความเป็นครู 20 ข้อ พร้อมเฉลย สำหรับเตรียมสอบครูผู้ช่วย

แนวข้อสอบวัดแววความเป็นครู เน้นความรู้ทั่วไป จิตวิทยาครู และวัดแววความเป็นครู น้องๆ ที่อยากจะเรียนต่อในสายครู สามารถเข้ามาศึกษาได้ครับ

แนวข้อสอบวัดแววความเป็นครู 20 ข้อ พร้อมเฉลย

 1. พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนเกิดจากสาเหตุใด?
  ก.ไม่ได้เรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง
  ข.มีพ่อแม่คอยเคี่ยวเข็ญ
  ค.สิ่งแวดล้อมชักจูง
  ง.มีจริยธรรมตํ่า
  ตอบ ง. มีจริยธรรมตํ่า
 2. คุณธรรมสําหรับครูคือข้อใด?
  ก. คุณงามความดีของคนที่เป็ นครู
  ข. มีพฤติกรรมที่ดีเป็ นที่ยอมรับของสังคม
  ค. มีความเสียสละมีความยุติธรรม
  ง. ถูกทุกข้อ
  ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
 3. จริยธรรม ตามพจนานุกรมราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึงข้อใด?
  ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ
  ข. คําสั่งสอน
  ค. หลักปฏิบัติในทางศาสนา
  ง. ไม่มีข้อถูก
  ตอบ ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ
 4. ความรู้จริยธรรม หมายถึงข้อใด?
  ก. การมีความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ
  ข. การแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อสังคม
  ค. ความรู้เกี่ยวกับสังคมสามรถบอกได้ว่า การกระทําใดดี การกระทําใดไม่ดีเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
  ง. เหตุผลที่ใช้เป็นเกณฑ์ใสการเลือกหรือไม่เลือกกระทํา
  ตอบ ค. ความรู้เกี่ยวกับสังคมสามรถบอกได้ว่า การกระทําใดดี การกระทําใดไม่ดีเหมาะสม
  มากน้อย เพียงใด

 5. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึงข้อใด?
  ก. การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคม
  ข. เบื้องหลังการกระทําของบุคคลใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกกระทํา
  ค. ความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ ในทางที่ชอบหรือไม่ชอบ
  ง. ไม่มีข้อถูก
  ตอบ ก. การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
  ของสังคม
 1. ความสัมพันธ์ของคุณธรรมและจริยธรรมหมายถึงข้อใด?
  ก. เป็นเรื่องเดียวกัน
  ข. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน
  ค. เป็นเรื่องการกระทําของบุคคล
  ง. เป็นเรื่องที่อยู่ในจิตใจของบุคคล
  ตอบ ข. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน
 2. พัฒนาการทางจริยธรรม หมายถึงข้อใด?
  ก. 2 ขั้น
  ข. 3 ขั้น
  ค. 4 ขั้น
  ง. 5 ขั้น
  ตอบ ข. 3 ขั้น
 3. ขั้นก่อนจริยธรรมของ Paigaet หมายถึงข้อใด?
  ก. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี
  ข. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 2-6 ปี
  ค. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 6-10 ปี
  ง. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 10-15 ปี
  ตอบ ก. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี
 4. ขั้นการให้เหตุผลเชิงพฤติกรรมของ Kohlberg ระดับตามเกณฑ์สังคม อายุ 10-13 ปี ตรงกับข้อใด?
  ก. การหลบหลีกการลงโทษ
  ข. การแสวงหารางวัล
  ค. การทําตามสิ่งที่ผู้อื่นเห็นชอบ
  ง. การทําตามคํามั่นสัญญา
  ตอบ ค. การทําตามสิ่งที่ผู้อื่นเห็นชอบ
 5. ขั้นการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของ Kohlberg ขั้นที่ 6 หมายถึงข้อใด?
  ก. การยึดถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล(วัยผู้ใหญ่)
  ข. การทําหน้าที่ทางสังคมหรือระบบสังคมและมโนธรรม
  ค. การทําตามคําสัญญาและสิทธิ
  ง. การแสวงหารางวัลหรือการตอบสนองตามความต้องการ
  ตอบ ก.การยึดถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล(วัยผู้ใหญ่)
 6. คุณธรรมข้อใดไม่จัดอยู่ตามแนวคิด อริสโตเติล?
  ก. ความรอบคอบ
  ข. การรู้จักประมาณ
  ค. การอดทน
  ง. ความยุติธรรม
  ตอบ ค. การอดทน
 7. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดํารัส”การรู้จักข่มใจ”หมายถึงข้อใด?
  ก. ความจริงใจต่อตนเอง
  ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง
  ค. การประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็ นประโยชน์
  ง. รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนร่วม
  ตอบ ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง
 1. สังคหวัตถุ 4 คือ คุณธรรมในข้อใด?
  ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน
  ข. เป็นเครื่องทําให้ประสบความสําเร็จ
  ค. เป็นคุณธรรมของผู้ครองเรือน
  ง. เป็นคุณธรรมของผู้เป็ นผู้ใหญ่
  ตอบ ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน
 2. คุณธรรมที่ทําให้ประสบความสําเร็จ หมายถึง ข้อใด?
  ก. พรหมวิหาร 4
  ข. สังคหวัตถุ 4
  ค. ธรรมของฆราวาส 4
  ง. อิทธิบาท 4
  ตอบ ง. อิทธิบาท 4
 3. การที่คนเรารู้จักแยกแยะว่าสิ่งนี้ เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้ เป็นแห่งเหตุตรงกับสัปปุริธรรม 7 ข้อใด?
  ก. อัตตญญุตา
  ข. ธัมมัญญุตา
  ค. อัตถัญญตา
  ง. มัตตัญญุตา
  ตอบ ข. ธัมมัญญุตา
 4. ธรรมใดเป็นเครื่องคุ้มครองโลก?
  ก. ขันติ
  ข. โสรัจจะ
  ค. หิริโอตัปปะ
  ง. สัจจะ
  ตอบ ค. หิริโอปตัปปะ
 5. อคติ 4 คือ คุณธรรมข้อใด?
  ก. ธรรมที่ควรรักษาไว้เป็ นนิจ
  ข. ธรรมของผู้ครองเรือน
  ค. ธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน
  ง. ธรรมที่ไม่ควรประพฤติ
  ตอบ ง. ธรรมที่ไม่ควรประพฤติ
 6. โทสาคติ หมายถึงข้อใด?
  ก. ลําเอียงเพราะรักใคร่
  ข. ลําเอียงเพราะไม่ชอบกัน
  ค. ลําเอียงเพราะเขลา
  ง. ลําเอียงเพราะกลัว
  ตอบ ข. ลําเอียงเพราะไม่ชอบกัน
 7. สิ่งใดสามารถยับยั้งความโกรธได้?
  ก. เมตตา กรุณา
  ข. มุทิตา อุเบกขา
  ค. สติ สัมปัญชัญญะ
  ง. ฉันทะ วิริยะ
  ตอบ ค. สติ สัมปัญชัญญะ
 8. ผลดีของการมีสติหมายถึง ข้อใด?
  ก. รู้ว่าใครจะทําอะไร
  ข. รู้เหตุการณ์ล่วงหน้า
  ค. รู้ว่าตนเองกําลังทําอะไร
  ง. รู้อดีตชาติของตนเอง
  ตอบ ค. รู้ว่าตนเองกําลังทําอะไร

คุรุสภาประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 3/2565

อ้างอิง https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/09/39591/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]