วันเสาร์, 1 เมษายน 2566

กำหนดการรับข้อสอบพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ประจำปี ๒๕๖๕

14 ก.ย. 2022
367

กำหนดการรับข้อสอบพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านอินเตอร์เน็ต

การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม หรือที่เรียกกันว่า นักธรรม เกิดขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นการศึกษาพระธรรมวินัยในภาษาไทย เพื่อให้ภิกษุสามเณรผู้เป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาสามารถศึกษาพระธรรมวินัยได้สะดวกและทั่วถึง อันจะเป็นพื้นฐานนำไปสู่สัมมาปฏิบัติ ตลอดจนเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไป การศึกษาพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยแต่โบราณมา นิยมศึกษาเป็นภาษาบาลี ที่เรียกว่า การศึกษาพระปริยัติธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ยากสำหรับภิกษุสามเณรทั่วไป จึงปรากฏว่า ภิกษุสามเณรที่มีความรู้ในพระธรรมวินัยอย่างทั่วถึงมีจำนวนน้อย เป็นเหตุให้สังฆมณฑลขาดแคลนพระภิกษุผู้มีความรู้ความสามารถที่จะช่วยกิจการพระศาสนาทั้งในด้านการศึกษา การปกครอง และการแนะนำสั่งสอนประชาชน ดังนั้น สมเด็จพระมหา-สมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส จึงได้ทรงพระดำริวิธีการเล่าเรียนพระธรรมวินัย ในภาษาไทยขึ้น สำหรับสอนภิกษุสามเณรวัดบวรนิเวศวิหารเป็นครั้งแรก นับแต่ทรงรับหน้าที่ปกครองวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๕ เป็นต้นมา

กำหนดการรับข้อสอบพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านอินเตอร์เน็ต

นักธรรมชั้นตรี

สอบวันที่ ๔ – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ: เมื่อรับข้อสอบแล้วสามารถเปิดได้ทันที ไม่ต้องรอรหัสเปิดข้อสอบทางโทรศัพท์หรือหน้าเว็บ

ประเภท-ชั้นวิชาดาวน์โหลดข้อสอบ วันที่
นักธรรมชั้นตรีกระทู้วันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๔๐ น.
นักธรรมชั้นตรีธรรมวันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๔๐ น.
นักธรรมชั้นตรีพุทธวันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๔๐ น.
นักธรรมชั้นตรีวินัยวันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๔๐ น.

นักธรรมชั้นโท-เอก

สอบวันที่ ๑๐ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หมายเหตุ: เมื่อรับข้อสอบแล้วสามารถเปิดได้ทันที ไม่ต้องรอรหัสเปิดข้อสอบทางโทรศัพท์หรือหน้าเว็บ

ประเภท-ชั้นวิชาดาวน์โหลดข้อสอบ วันที่
นักธรรมชั้นโทกระทู้วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๕๐ น.
นักธรรมชั้นโทธรรมวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๕๐ น.
นักธรรมชั้นโทพุทธวันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๕๐ น.
นักธรรมชั้นโทวินัยวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๕๐ น.
นักธรรมชั้นเอกกระทู้วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๕๐ น.
นักธรรมชั้นเอกธรรมวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๕๐ น.
นักธรรมชั้นเอกพุทธวันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๕๐ น.
นักธรรมชั้นเอกวินัยวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๕๐ น.

ธรรมศึกษาทุกชั้น – ทุกช่วงชั้น

สอบวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

วิธีพิมพ์ข้อสอบปรนัยเป็นกระดาษยาว/Legal/F14

หมายเหตุ: เมื่อรับข้อสอบแล้วสามารถเปิดได้ทันที ไม่ต้องรอรหัสเปิดข้อสอบทางโทรศัพท์หรือหน้าเว็บ

ประเภท-ชั้นวิชาดาวน์โหลดข้อสอบ วันที่
ธรรมศึกษาชั้นตรีกระทู้วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.        
ธรรมศึกษาชั้นตรีธรรมวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๑๕ น.        
ธรรมศึกษาชั้นตรีพุทธวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น.        
ธรรมศึกษาชั้นตรีวินัยวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๕๐ น.        
ธรรมศึกษาชั้นโทกระทู้วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.        
ธรรมศึกษาชั้นโทธรรมวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๑๕ น.        
ธรรมศึกษาชั้นโทพุทธวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น.        
ธรรมศึกษาชั้นโทวินัยวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๕๐ น.        
ธรรมศึกษาชั้นเอกกระทู้วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.        
ธรรมศึกษาชั้นเอกธรรมวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๑๕ น.        
ธรรมศึกษาชั้นเอกพุทธวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น.        
ธรรมศึกษาชั้นเอกวินัยวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๕๐ น.        

ติดต่อสำนักงาน

ติดขัดปัญหาประการใด โปรดติดต่อหมายเลข
๐-๒๖๒๙-๔๓๐๐-๔ (อัตโนมัติ ๕ หมายเลข)

อ้างอิง https://www.gongtham.net/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]