วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู 2565 จากสำนักงาน ก.ค.ศ.

ว18/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู 2565 จากสำนักงาน ก.ค.ศ.

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู 2565 ดังที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้ง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู 2565 ตามหนังสือ ที่ ศธ 0206.4/ว18 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2565

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และตามหนังสือที่อ้างถึง 3 และ 4 ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาทราบและถือปฏิบัติ นั้นได้แก่

ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 เฉพาะสายงานการสอน และหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือที่อ้างถึง 3 และ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ทั้งนี้ คำร้องขอย้ายที่ยื่นระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 ให้ใช้พิจารณาย้ายได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้บังคับกับทุกส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ยกรายละเอียดดังนี้ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มี 3 กรณี ดังนี้

1. การย้ายกรณีปกติ คือ การย้ายตามคำร้องขอย้าย เพื่อดูแลบิดา มารดา หรือเพื่อกลับภูมิลำเนาหรือเพื่ออยู่รวมกับคู่สมรส หรือการย้ายสับเปลี่ยน หรือการย้ายด้วยเหตุผลอื่น 2. การย้ายกรณีพิเศษ คือ การย้ายตามคำร้องขอย้าย เนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง หรือถูกคุกคามต่อชีวิต หรือเพื่อดูแลบิดา มารดา คู่สมรส บุตร ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรงหรือทุพพลภาพ หรือเพื่อติดตามคู่สมรส

3. การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ คือ การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือการย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา หรือการย้ายเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังของสถานศึกษา

คุณสมบัติของผู้ขอย้าย

1.1 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครู หรือเป็นผู้ที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตำแหน่งครูผู้ช่วยและได้รับคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูแล้วทั้งนี้ ผู้ขอย้ายต้องไม่ติดเงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันหรือคัดเลือก หรือเงื่อนไขการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดหรือเงื่อนไขอื่นใดที่ ก.ค.ศ. หรือหน่วยงานอื่นกำหนด

1.2 ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒๔ เดือน นับถึงวันสุดท้ายที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้าย

1.3 ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา

คลิกอ่านรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายเพิ่มเติม

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]