วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู 2565 พร้อมเฉลย

09 มิ.ย. 2022
5025

แนวข้อสอบ  จรรยาบรรณวิชาชีพครู

1.  ข้อใดคือความหมายของคำว่า จรรยาบรรณวิชาชีพครู

ก. แบบแผนที่ข้าราชการควรประพฤติปฎิบัติ

ข. แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฎิบัติ

ค. แบบแผนที่ข้าราชการยึดประพฤติปฎิบัติ

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ. ข.แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฎิบัติ

2. จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในข้อใด

ก.รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ของผู้ประกอบวิชาชีพครู

ข.รักษาและส่งเสริมชื่อเสียง ของผู้ประกอบวิชาชีพครู

ค.รักษาและส่งเสริมฐานะ ของผู้ประกอบวิชาชีพครู

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ. ง.ถูกทุกข้อ

3.จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดไว้ในกฎหมายในข้อใด

ก.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535

ข.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

ค.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ. ข.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

4. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ได้บัญญัติให้ผู้ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครูต้องประพฤติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพตามที่กำหนดในข้อบังคับไว้ในมาตราใด

ก.มาตรา 48                                   

ข.มาตรา 49

ค.มาตรา 50                                   

ง.มาตรา 51
ตอบ ก.มาตรา 48

5. ผู้ที่จะเข้ารับราชการครู  ต้องมีอายุตามข้อใด
ก. 18 ปีบริบูรณ์
ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
ค. 20 ปีบริบูรณ์
ง.ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
ตอบ ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๐ ข้อ 2

6. ผู้ที่จะขอรับใบประกอบวิชาชีพครู  ต้องมีอายุตามข้อใด
ก. 18 ปีบริบูรณ์
ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
ค. 20 ปีบริบูรณ์
ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
ตอบ ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ม. 44

7. มาตรฐานวิชาชีพครู  มีจำนวนกี่มาตรฐาน
ก. 3 มาตรฐาน
ข. 5 มาตรฐาน
ค. 7 มาตรฐาน
ง. 9 มาตรฐาน
ตอบ ก. 3 มาตรฐาน
มาตรฐานวิชาชีพครู ประกอบด้วยมาตรฐาน ๓ ด้าน คือ
1.มาตรฐานความรู้ (9 ข้อ) และประสบการณ์วิชาชีพ (2ข้อ)
2.มาตรฐานการปฏิบัติงาน (12 มาตรฐาน)
3.มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ)

8. มาตรฐานวิชาชีพครูในข้อใดที่กำหนดให้เป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ก. มาตรฐานการปฏิบัติตน
ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ค. มาตรฐานความรู้  และประสบการณ์วิชาชีพ
ง. มาตรฐานการสอน
ตอบ ก. มาตรฐานการปฏิบัติตน
มาตรฐานวิชาชีพครู ประกอบด้วยมาตรฐาน ๓ ด้าน คือ

1.มาตรฐานความรู้ (9 ข้อ) และประสบการณ์วิชาชีพ (2ข้อ)

2.มาตรฐานการปฏิบัติงาน (12 มาตรฐาน)

3. มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ)

9. จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีจำนวนเท่าใด
ก. 3 จรรยาบรรณ
ข. 5 จรรยาบรรณ
ค. 7 จรรยาบรรณ
ง. 9 จรรยาบรรณ
ตอบ ข. 5 จรรยาบรรณ

จรรยาบรรวิชาชีพครู มี 5 จรรยาบรรณ
1.จรรยาบรรณต่อตนเอง
2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
3.จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
4. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
5. จรรยาบรรณต่อสังคม


10. องค์กร หรือองค์คณะบุคคลในข้อใดเป็นผู้กำหนดข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู
ก. คุรุสภา
ข. คณะกรรมการมาจรฐานวิชาชีพ
ค.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ก. คุรุสภา

11. จรรยาบรรวิชาชีพครู มีจำนวนกี่ข้อ

ก. 3 ข้อ
ข. 5 ข้อ
ค. 7 ข้อ
ง. 9 ข้อ

ตอบ ง. 9 ข้อ

จรรยาบรรวิชาชีพครู มี 5 จรรยาบรรณ 9 ข้อ

12. ข้อใดไม่ได้กำหนดไว้ใน จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ก. ครูต้องรักและเมตตาศิษย์
ข. ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
ค. ครูย่อมเป็นบุคคลที่ประหยัดและมัธยัสถ์
ง. กำหนดไว้ทุกข้อที่กล่าวมา

ตอบ ค. ครูย่อมเป็นบุคคลที่ประหยัดและมัธยัสถ์ 

จรรยาบรรณวิชาชีพครู 9 ข้อ

๑.     ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ

๒.     ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ

๓.     ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กำลังใจแก่ศิษย์และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า

๔.     ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ

๕.     ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ

๖.     ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ

๗.     ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ

๘.     ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

๙.     ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

13. บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพของผู้ได้รับใบอนุญาติ มีสิทธิกล่าวหาผู้ได้รับใบอนุญาติผู้นั้นโดยทำเรื่องยื่นต่อผู้ใด
ก.คุรุสภา
ข.คณะกรรมการคุรุสภา
ค.คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ง.กำหนดไว้ทุกข้อที่กล่าวมา
ตอบ ก.คุรุสภา

14. สิทธิกล่าวโทษ ผู้ได้รับใบอนุญาต สิ้นสุดเมื่อระยะเวลาตามข้อใดนับแต่ผู้กล่าวโทษรู้เรื่องการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู และรู้ตัวผู้ประพฤติผิด
ก. พ้น 1 ปี
ข. พ้น 2 ปี
ค. พ้น 3 ปี
ง. พ้น 5 ปี
ตอบ ก. พ้น 1 ปี


15.มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดโทษ เรื่องการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู คือ ข้อใด
ก.คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข.คณะกรรมการครุสภา
ค.กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ง.คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลาการศึกษา
ตอบ ค.กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ


16. การพิจารณากล่าวโทษของผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ได้กี่สถาน
ก. 3 สถาน
ข. 4 สถาน
ค. 5 สถาน
ง. 6 สถาน

ตอบ ค. 5 สถาน

โทษผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู 5 สถาน

(1) ยกข้อกล่าวหา 
(2) ตักเตือน 
(3) ภาคทัณฑ์ 
(4) พักใช้ใบอนุญาตมีกำหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แต่ ไม่เกิน 5 ปี 
(5) เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (มาตรา 54)

ปล. พื้นฐานการจำ ยก + ตัก + ภาค + พัก + เพิก


17. ข้อใดไม่เป็นโทษของผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ก. ยกข้อกล่าวหา
ข. ตักเตือน
ค. ภาคทัณฑ์
ง. ตัดเงินเดือน
ตอบ ง. ตัดเงินเดือน

18. โทษ พักใบอนุณาต ผู้ประพฤติจรรยาบรรณวิชาชีพครู ได้จำนวนตามข้อใด
ก. ไม่เกิน 2 ปี
ข. ไม่เกิน 3 ปี
ค. ไม่เกิน 4 ปี
ง. ไม่เกิน 5 ปี
ตอบ ง. ไม่เกิน 5 ปี

19. ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครู จะขออีกได้เมื่อใด

ก. พ้น 2 ปี นับแต่ถูกสั่งเพิกถอน
ข. พ้น 3 ปี นับแต่ถูกสั่งเพิกถอน
ค. พ้น 4 ปี นับแต่ถูกสั่งเพิกถอน   
ง. พ้น 5 ปี นับแต่ถูกสั่งเพิกถอน

ตอบ ง. พ้น 5 ปี นับแต่ถูกสั่งเพิกถอน

20. ครูถูกลงโทษ สำหรับผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีสิทธิดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิของตนเองได้ตามข้อใด
ก. ร้องทุกข์
ข.ร้องเรียน
ค. อุทธรณ์
ง. บัตรสนเทศ
ตอบ ค. อุทธรณ์ ต่อ คณะกรรมการคุรุสภาภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งวินิฉัย

21. ผู้ใดประกอบวิชาชีพครูโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องได้รับระวางโทษตามข้อใด
ก. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ค. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ตอบ ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

22. ผู้ใดประกอบอาชีพครูในระหว่างพักใบอนุญาตต้องได้รับระวางโทษตามข้อใด
ก. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ค. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ง. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ตอบ ง. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

23. ผู้ใดแสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิ์พร้อมจะประกอบวิชาชีพควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องได้รับระวางโทษตามข้อใด
ก. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ค. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ง. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ตอบ ง. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

24. ข้อใดกล่าวผิด ในความหมายของ“แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู”

      ก.ประมวลพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างของการประพฤติที่กำหนดขึ้นตามจรรยาบรรณของวิชาชีพซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องพฤคิปฏิบัติตาม

      ข.ประมวลพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างของการประพฤติที่กำหนดขึ้นตามจรรยาบรรณของวิชาชีพซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงปฏิบัติตาม

      ค. ประมวลพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างของการประพฤติที่กำหนดขึ้นตามจรรยาบรรณของวิชาชีพซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ควรประพฤติปฏิบัติตาม

      ง. เป็นความหมายของ แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพทุกข้อที่กล่าวมา

ตอบ ง. เป็นความหมายของ แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพทุกข้อที่กล่าวมา


25. ครูจีระพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ  ให้มีวิสัยทัศน์ต่อพัฒนาวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อยู่เสมอ แสดงว่าครูจีระมีจรรยาบรรณตามข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข.จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค.จรรยาบรรณต่อสังคม
ง. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ตอบ ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง

*** มีคำว่าพัฒนาตนเอง

26.ครูนิตย์ ศึกษา หาความรู้วางแผนพัฒนาตนเอง พัฒนางานและสะสมผลงานอย่างสม่ำเสมอ แสดงว่าครูนิตย์ แสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในจรรยาบรรณตามข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข.จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อสังคม
ง. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ตอบ ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
*** มีคำว่าพัฒนาตนเอง

 27. ครูวีระ ค้นคว้า แสวงหา และนำเทคนิคด้านวิชาชีพที่พัฒนาและก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับมาให้แก่ศิษย์และผู้รับบริการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์ แสดงว่าครูวีระ แสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในจรรยาบรรณตามข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข.จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อสังคม
ง. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ตอบ ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง

*** ครูวีระค้นคว้า แสวงหา ด้วยตนเอง

28. ครูลมบน แสดงพฤติกรรมขาดความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น ความเอาใจใส่ จนเกิดความเสียหายในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ แสดงว่าครูลมบน แสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในจรรยาบรรณตามข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข.จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อสังคม
ง. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ตอบ ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
*** แสดงพฤติกรรมขาดความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น ความเอาใจใส่

29. ครูสำรองเป็นคนที่ไม่รับรู้หรือไม่แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ในการจัดการเรียนรู้และ การปฏิบัติหน้าที่แสดงว่าครูสำรอง แสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในจรรยาบรรณตามข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง                       

ข.จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

ค. จรรยาบรรณต่อสังคม

ง. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

ตอบ ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง

          *** ไม่รับรู้หรือไม่แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ในการจัดการเรียนรู้

30. ครูสำเริง แสดงพฤติกรรม ขัดขวางการพัฒนาองค์กรจนเกิดผลเสียหายแสดงว่าครูสำเริง แสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในจรรยาบรรณตามข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข.จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อสังคม
ง. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ตอบ ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง

อ้างอิง
https://www.kruchiangrai.net

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 5 เฉลี่ย: 5]

2 ความคิดเห็น
มยุรา สลาม เมื่อ 09/06/2022 10:06

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณครับผม