แนวข้อสอบ จรรยาบรรณวิชาชีพครู

แนวข้อสอบ วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู 
เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพครู 52 ข้อ พร้อมเฉลย
ผู้แต่ง เว็บไซต์ครูเชียงรายดอทเน็ต

1. จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีทั้งหมดกี่ด้าน
ก. มีทั้งหมด 5 ด้าน
ข. มีทั้งหมด 7 ด้าน
ค. มีทั้งหมด 9 ด้าน
ง. มีทั้งหมด 11 ด้าน

2. ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้เรียน
ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

3. ข้อใดคือความหมายของคําว่า จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ก. แบบแผนที่ข้าราชการควรประพฤติปฏิบัติ
ข. แบบแผนที่ข้าราชการจำเป็นต้องประพฤติปฏิบัติ
ค. แบบแผนที่ข้าราชการยึดถือประพฤติปฏิบัติ
ง. แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ

4. ผู้ที่จะขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องมีอายุตามข้อใด
ก. 18 ปีบริบูรณ์
ข. 20 ปีบริบูรณ์
ค. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
ง.  มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

5. คุณสมบัติใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ก. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
ข. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง
ค. ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
ง. ผ่านการประเมินคุณสมบัติ จากสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน

6. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะต้องห้าม เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ก. เป็นผู้มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์
ข. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
ค. เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
ง. เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

7. บุคคลผู้ซึ่งได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องยื่นข้อกล่าวหาต่อใคร
ก. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ค. คณะกรรมการคุรุสภา
ง. คุรุสภา

8. ใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท                  
ข. 3 ประเภท                  
ค. 4 ประเภท                  
ง. 5 ประเภท

9. ผู้ที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้แก่ข้อใด
ก. วิทยากร
ข. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ค. อาจารย์
ง. ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์

10. บุคคลใดไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา?
ก. ครู                                                    
ข. คณาจารย์
ค. ผู้บริหารการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

11. โทษของผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีกี่สถาน
ก. 3 สถาน
ข. 5 สถาน
ค. 7 สถาน
ง. 10 สถาน

10. ข้อใดไม่ใช่การพิจารณาโทษผู้ประกอบวิชาชีพ 
ก. กล่าวตักเตือน
ข. ภาคทัณฑ์ 
ค. พักใช้ใบอนุญาตมีกำหนดระยะเวลาที่เห็นสมควรแต่ไม่เกิน 3 ปี 
ง. เพิกถอนใบอนุญาต

11. ประกอบวิชาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุรุสภา มีโทษดังต่อไปนี้
ก. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

12. ประกอบวิชาชีพควบคุม หรือ แสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิหรือพร้อมที่จะประกอบวิชาชีพระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต มีโทษดังต่อไปนี้
ก. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

13. แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประกอบด้วย
ก. พฤติกรรมที่พึงปรารถนา , พฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา
ข. พฤติกรรมที่พึงประสงค์ , พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
ค. พฤติกรรมที่พึงประสงค์ , พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ , พฤติกรรมที่สมควร , พฤติกรรมที่ไม่สมควร
ง. พฤติกรรมที่พึงประสงค์ , พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ , พฤติกรรมที่พึงปรารถนา , พฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา

14. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มีอายุกี่ปี
ก ชั่วคราว 3 ปี   
ข ชั่วคราว 5 ปี
ค 3 ปี               
ง 5 ปี

15. อัตราค่าธรรมเนียมขอขึ้นใบประกอบวิชาชีพ จำนวนเท่าไหร่ 
ก 500 บาท       
ข 300 บาท 
ค 800 บาท       
ง 200 บาท 

16. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ คือจรรยาบรรณในข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

17. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ คือจรรยาบรรณในข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม

18. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กําลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า คือจรรยาบรรณในข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม

19. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัย ที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ คือจรรยาบรรณในข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม

20. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจคือจรรยาบรรณในข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

21. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระทําตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการ คือจรรยาบรรณในข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

22. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ คือจรรยาบรรณในข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

23. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ คือจรรยาบรรณในข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

24. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นําในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข คือจรรยาบรรณในข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม

25. ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม

26. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตตามประเพณี และวัฒนธรรมไทย เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณใด
ก. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม

27. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จอย่างมีคุณภาพ ตามเป้าหมายที่กำหนด เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณใด
ก. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ข. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ค. จรรยาบรรณต่อสังคม
ง. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

28. ศึกษาหาความรู้วางแผนพัฒนาตนเองพัฒนางาน และสะสมผลงานอย่างสม่ำเสมอ เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณใด
ก. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อสังคม
ง. จรรยาบรรณต่อตนเอง

29. ค้นคว้า แสวงหา และนำเทคนิคด้านวิชาชีพที่พัฒนาและก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับมาใช้แก่ศิษย์และผู้รับบริการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์ เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อสังคม
ง. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

30. แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณค่าของวิชาชีพ เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณใด
ก. จรรยาบรรณต่อสังคม
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
ง. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

31. รักษาชื่อเสียงและปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณใด
ก. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม

32. ยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานในวิชาชีพให้สาธารณชนรับรู้ เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณใด
ก. จรรยาบรรณต่อสังคม
ข. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ง. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

33. อุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าของวิชาชีพ เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณใด
ก. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
ข. จรรยาบรรณต่อสังคม
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ง. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

34. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริต ตามกฎระเบียบ และแบบแผนของทางราชการ เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณใด
ก. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ข. จรรยาบรรณต่อสังคม
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

35. เลือกใช้หลักวิชาที่ถูกต้อง สร้างสรรค์เทคนิควิธีการใหม่ๆ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณใด
ก. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
ข. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ค. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม

36. ใช้องค์ความรู้หลากหลายในการปฏิบัติหน้าที่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกในองค์การ เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณใด
ก. จรรยาบรรณต่อสังคม
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
ง. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

37. เข้าร่วมกิจกรรมของวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณใด
ก. จรรยาบรรณต่อสังคม
ข. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
ง. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

38. ให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือศิษย์ และผู้รับบริการด้วยความเมตตากรุณาอย่างเต็มกำลังความสามารถ และเสมอภาค เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณใด
ก. จรรยาบรรณต่อสังคม
ข. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
ง. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

39. สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อปกป้องสิทธิเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณใด
ก. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ข. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ค. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม

40. ตั้งใจ เสียสละ และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ศิษย์และผู้รับบริการได้รับการพัฒนาตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแต่ละบุคคล เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณใด
ก. จรรยาบรรณต่อสังคม
ข. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ค. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ง. จรรยาบรรณต่อตนเอง

41. ส่งเสริมให้ศิษย์ และผู้รับบริการสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากสื่ออุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ค. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

42. ให้ศิษย์และผู้รับบริการ มีส่วนร่วมวางแผนการเรียนรู้ และเลือกวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมกับตนเอง เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณใด
ก. จรรยาบรรณต่อสังคม
ข. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
ง. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

43. เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ศิษย์ และผู้รับบริการด้วยการรับฟังความคิดเห็นยกย่องชมเชย และให้กำลังใจอย่างกัลยาณมิตร เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณใด
ก. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ข. จรรยาบรรณต่อสังคม
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

44. เสียสละ เอื้ออาทร และให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณใด
ก. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ข. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม

45. มีความรักความสามัคคี และร่วมใจกันผนึกกำลังในการพัฒนาการศึกษา เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณใด
ก. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ข. จรรยาบรรณต่อสังคม
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

46. ยึดมั่น สนับสนุน และส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณใด
ก. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ข. จรรยาบรรณต่อสังคม
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ง. จรรยาบรรณต่อตนเอง

47. นำภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมมาเป็นปัจจัยในการจัดการศึกษา ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณใด
ก. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อสังคม
ง. จรรยาบรรณต่อตนเอง

48. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ศิษย์เกิดการเรียนรู้ และสามารถดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณใด
ก. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ข. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ค. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม

49. เป็นผู้นำในการวางแผน และดำเนินการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพัฒนาเศรษฐกิจภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณใด
ก. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อสังคม
ง. จรรยาบรรณต่อตนเอง

50. จรรยาบรรณ มีความหมายตรงกับข้อใด 
ก. หลักปฎิบัติที่ทุกคนต้องปฎิบัติตาม
ข. ระเบียบแบบแผน หรือขอบเขตอันเป็นข้อจำกัด
ค. หลักความประพฤติปฏิบัติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงปฏิบัติ
ง. ความเชื่อหรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคล มีช่วงระยะเวลาใน การสร้างและดำเนินจนกลายเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

51. มาตรฐานการปฏิบัติตนที่กําหนดขึ้นเป็นแบบแผนในการประพฤติตน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามเพื่อรักษา และส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการ และสังคมอันจะนํามาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ เป็นความหมายของข้อใด
ก. จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ข. สัตยาบรรณ
ค. มาตรฐานวิชาชีพ 
ง. สมรรถนะวิชาชีพ

52. สมรรถนะครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบไปด้วยตามข้อใด
ก. จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ข. สัตยาบรรณ
ค. มาตรฐานวิชาชีพ 
ง. สมรรถนะวิชาชีพ

ฝึกทำข้อสอบเพิ่มเติม

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]

เว็บไซต์ข่าวการศึกษา อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ติดตามอัพเดทข่าวการศึกษา บทความที่เป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ที่นี่ทุกวัน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *