วันพฤหัสบดี, 18 สิงหาคม 2565

ตารางสอบ TCAS66 A-Level TGAT/TPAT 2565

26 เม.ย. 2022
1026

สรุปการเปลี่ยนแปลง TCAS66

 • ลดความซ้ำซ้อนของรายวิชาสอบ
 • เน้นการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งาน โดยเนื้อหาจะออกไม่เกินหลักสูตร
 • เปลี่ยนจากการสอบ GAT/PAT/วิชาสามัญ เป็น TGAT/TPAT/A-Level แทน
 • มีให้เลือกสอบผ่านคอมพิวเตอร์ หรือกระดาษ อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • คะแนนเต็ม 100 คะแนน เท่ากันทุกวิชา

ตารางสอบ TCAS66 A-Level TGAT/TPAT 2565

TCAS66: ปฏิทินการสอบ TGAT/TPAT และ A-Level และ ปฏิทินการคัดเลือก 4 รอบ

วันเวลารหัสวิชาวิชา
วันเสาร์
10 ธันวาคม 2565
9.00 – 12.00 น.90TGAT ความถนัดทั่วไป
13.00 – 16.00 น.30TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
วันอาทิตย์
11 ธันวาคม 2565
09.00 – 12.00 น.50TPAT 5 ความถนัดครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
13.00 – 16.00 น.20TPAT 2 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
วันจันทร์
12 ธันวาคม 2565
09.00 – 12.00 น.40TPAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
วันเสาร์
17 ธันวาคม 2565
08.30 – 12.30 น.10TPAT 1 กสพท

ข้อสอบ TGAT (Thai General Aptitude Test)

ข้อสอบจะแบ่งเป็น 3 Part ดังนี้
Part 1 : TGAT1 – ENGLISH COMMUNICATION ทักษะภาษาอังกฤษ (100 คะแนน)

 • Reading Comprehension 30 ข้อ
 • Writing Comprehension 30 ข้อ

Part 2 : TGAT2 – CRITICAL AND LOGICAL THINKING การใช้เหตุผลเชิงปริมาณและการคิดอย่างมีตรรกะ (100 คะแนน)

 • Verbal 20 ข้อ
 • Numerical 20 ข้อ
 • Spatial 20 ข้อ
 • Reasoning 20 ข้อ

Part 3 : TGAT3 – FUTURE WORKFORCE COMPETENCIES สมรรถนะในการทำงานในอนาคต (100 คะแนน)

 • Value Creation & Innovation : การสร้างคุณค่าและวัฒนธรรม 15 ข้อ
 • Complex Problem Solving : การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน 15 ข้อ
 • Emotional Governance : การบริหารจัดการอารมณ์ 15 ข้อ
 • Civic Engagement : การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม 15 ข้อ

ข้อสอบ TPAT (Thai Professional Aptitude Test)

เป็นการสอบความถนัดวิชาชีพ คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
TPAT1 กสพท.  (รูปแบบการสอบจะมีเพียงแบบกระดาษเท่านั้น)
TPAT2 ศิลปกรรมศาสตร์
TPAT3 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
TPAT4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ (ไม่มีการสอบวาดรูปแล้ว)
TPAT5 ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์

A-Level 

A-Level คือ การวัดความรู้เชิงวิชาการ เป็นชื่อเรียกใหม่สำหรับ TCAS66 ซึ่งชื่อเดิมก็คือ วิชาสามัญ นั่นเอง หรือถ้าจะสรุปให้เห็นภาพง่ายๆคือ A-Level = วิชาสามัญ + PAT7 โดยมีรูปแบบการสอบ คือ ข้อสอบแบบกระดาษเท่านั้น มีวิชาสอบ ดังต่อไปนี้

 • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน)
 • วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (เป็นการปรับเปลี่ยนจากวิทยาศาสตร์ทั่วไป)
 • ฟิสิกส์
 • เคมี
 • ชีววิทยา
 • ภาษาไทย
 • สังคมศึกษา
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาต่างประเทศอื่นๆ มีการเพิ่มภาษาต่างประเทศมากขึ้นจาก PAT7 ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น เกาหลี จีน บาลี

อ้างอิง
สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]