วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู 2565

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู 2565
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู 2565

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานงานนี้มี 3 หน้า ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลของผู้รับการประเมิน เพื่อระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้รับการประเมิน

ส่วนที่ 2 : สรุปผลการประเมิน ใช้เพื่อกรอกค่าคะแนนการประเมินในองค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตําแหน่ง องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และองค์ประกอบที่ 3 การประเมิน การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
– สําหรับคะแนนองค์ประกอบที่ 1 ให้นํามาจากแบบประเมินองค์ประกอบที่ 1 โดยนําคะแนนจากระดับความสําเร็จในการพัฒนางาน ตามมาตรฐานตําแหน่ง และให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้
– สําหรับคะแนนองค์ประกอบที่ 2 ให้นํามาจากแบบประเมินองค์ประกอบที่ 2 โดยนําคะแนนจากระดับความสําเร็จการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาการศึกษา และให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้
– สําหรับคะแนนองค์ประกอบที่ 3 ให้นํามาจากแบบประเมินองค์ประกอบที่ 3 โดยนําคะแนนจากการประเมินการปฏิบัติตน ในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้

ส่วนที่ 3: ผลการประเมิน ผู้รับการประเมินลงนามรับรองการประเมินตนเอง และผู้บังคับบัญชาประเมินและลงความเห็นของการประเมิน

ส่วนที่ 4 : การรับทราบผลการประเมิน ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน

รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (SELF ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2564

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น
ข้อมูลส่วนตัว
ประวัติการศึกษา
เกียรติประวัติ/รางวัลและผลงานที่ดีเด่นในรอบปีการศึกษา 2564
ตอนที่ 2  การพัฒนาตนเองในรอบปีการศึกษา 2564 การประชุม อบรม สัมมนาหรือศึกษาดูงานสรุปการพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการ PLCการแสวงหาความรู้หรือพัฒนาตนเองโดยวิธีการหรือรูปแบบอื่นๆ
ตอนที่ 3  ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ภารกิจด้านการจัดการเรียนรู้ภารกิจตามโครงสร้างการบริหารงาน/งานพิเศษภารกิจตามมาตรฐานการศึกษา 
ตอนที่ 4 ผลการดำเนินงาน
ผลการจัดการเรียนรู้                
4.2  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม)                
4.3  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ          
4.4  ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4.5 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
4.6 สรุปและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2563-2564
ตอนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เกี่ยวกับผู้เรียน
5.1 ความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน/กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
5.2 กิจกรรมค่าย/ทัศนศึกษา/อื่น ๆ
5.3 การใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
5.4 การใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน
5.5 การใช้วิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
5.6การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
ตอนที่ 6 แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
6.1 ปัญหา/ความต้องการที่เร่งด่วนที่ต้องเร่งปรับปรุง พัฒนา
6.2  โครงการ/กิจกรรมที่กำหนดเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนา
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 3]
2 ความคิดเห็น
ประทีป เมื่อ 27/03/2022 10:32

ขอบคุณครับ

ครูหนองคาย เมื่อ 27/03/2022 10:32

ขอบคุณครับ