วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

บันทึกข้อความ ส่งรายงานผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล SAR

บันทึกข้อความ ส่งรายงานผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล SAR

ส่วนราชการ      โรงเรียน      

ที่   ศธ.๐๑๑๑๑๑๑๑๑          วันที่    ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕      

เรื่อง  ส่งรายงานผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (SAR)  ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๕  

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

ด้วย  ข้าพเจ้า             ตำแหน่ง        ครู       ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่งานสอน และงานพิเศษอื่นๆ ในภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๕  โรงเรียน………. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา……. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้สำเร็จลุล่วงตามแผนงานประจำปี

บัดนี้ ข้าพเจ้าได้จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self Assessment Report : SAR)  ประจำภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา มาตราที่ ๕๐ หมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรฐานวิชาชีพครู  การปฏิบัติงานตามที่โรงเรียนกำหนด  ตลอดจนเป็นสารสนเทศทางการศึกษาของตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโอกาสต่อไปให้มีคุณภาพสูงขึ้น  รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

                                  (ลงชื่อ)………………………..……………………….

    นาย          

              ตำแหน่ง ครู


ดาวน์โหลดบันทึกข้อความส่ง SAR 2565

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]