วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

ดาวน์โหลด คู่มือ วPA ว9/2564 วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดาวน์โหลด คู่มือ วPA ว9/2564 วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือ การดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู

ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
สํานักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ

ก.ค.ศ. ได้มีมติกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้มีแนวทางในการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว สํานักงาน ก.ค.ศ. จึงได้จัดทําคู่มือการประเมิน ตําแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยประกอบด้วย 4 ตอน

ตอนที่ 1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู โดยจําแนกออกเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู มีวิทยฐานะ ครูชํานาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ แนวปฏิบัติการดําเนินการขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน รูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ฯ และภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู

ตอนที่ 2 การจัดทําข้อตกลงในการพัฒนางาน คําชี้แจงการจัดทําข้อตกลง แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน

ตอนที่ 3 การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง คําชี้แจงการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง แบบสรุปผลการประเมิน การพัฒนางานตามข้อตกลง และคําชี้แจงการดําเนินการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 9/2564 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน

ตอนที่ 4 การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะ คําชี้แจงการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ และการจัดการชั้นเรียน
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ รวมทั้งแบบคําขอ แบบประเมิน และแบบสรุปผลการประเมินฯ ทั้ง 3 ด้าน

สํานักงาน ก.ค.ศ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการประเมินนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ในการประเมินได้อย่างถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน

แบบประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพื้นฐาน

คู่มือ วPA 4/ส สายวิชาชีพ ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการ
คู่มือ วPA 4/ส สายวิชาชีพ ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
คู่มือ วPA 4/ส สายวิชาชีพ ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
คู่มือ วPA 4/ส สายวิชาชีพ ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ


แบบประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ห้องเรียนปฐมวัย

คู่มือ วPA 4/ส สายวิชาชีพ ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการ
คู่มือ วPA 4/ส สายวิชาชีพ ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
คู่มือ วPA 4/ส สายวิชาชีพ ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
คู่มือ วPA 4/ส สายวิชาชีพ ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ


แบบประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ

คู่มือ วPA 4/ส สายวิชาชีพ ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการ
คู่มือ วPA 4/ส สายวิชาชีพ ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
คู่มือ วPA 4/ส สายวิชาชีพ ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
คู่มือ วPA 4/ส สายวิชาชีพ ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ


แบบประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ห้องเรียนสายวิชาชีพ

คู่มือ วPA 4/ส สายวิชาชีพ ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการ
คู่มือ วPA 4/ส สายวิชาชีพ ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
คู่มือ วPA 4/ส สายวิชาชีพ ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
คู่มือ วPA 4/ส สายวิชาชีพ ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ


แบบประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย

คู่มือ วPA 4/ส สายวิชาชีพ ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการ
คู่มือ วPA 4/ส สายวิชาชีพ ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
คู่มือ วPA 4/ส สายวิชาชีพ ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
คู่มือ วPA 4/ส สายวิชาชีพ ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ

เพิ่มเติม ดาว์นโหลดไฟล์ PDFด้านล่าง

ว22/2564

1.คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว9/2564

2.คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว10/2564

3.คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว11/2564

4.คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว12/2564 (สพฐ.)

5.คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว12/2564 (กศน.)

6.คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว12/2564 (สช.)

ดาวน์โหลด คู่มือ วPA ว9/2564 วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 3 เฉลี่ย: 5]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น