วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

ตัวอย่าง SAR แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2564

ตัวอย่าง SAR แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2564

1.ปก
2.บันทึกข้อความ
3.คำนำ
4.สารบัญ
5.ประวัติส่วนตัว
6 แบบประเมินเลื่อนขั้น สายงานการสอน
7 บันทึกหลักฐานร่องรอย ข้อมูล เกียรติบัตร คำสั่ง รูปภาพ
8 ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
9 ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
10 ตอนที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในก จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
11 ตอนที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในก ม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
13 ภาคผนวก
14 ภาคผนวก เกียรติบัตร

ดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่าง SAR แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2564

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]