วันอังคาร, 2 มีนาคม 2564

แบบฟอร์มโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน

แบบฟอร์มโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน

1.ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

3. กรอบแนวคิดการวิจัย

4. คำถามการวิจัย

5. วัตถุประสงค์การวิจัย     

6. สมมติฐานการวิจัย

7. ขอบเขตการวิจัย

8. นิยามศัพท์เฉพาะ

9. วิธีดำเนินการ

แบบฟอร์มโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน


Loading...