วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

แจกไฟล์งานเตรียมความพร้อมส่ง Obec Award

แจกไฟล์งานเตรียมความพร้อมส่ง obec award

เครดิต ครูภฌลดา ปรางควิรยา

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

ผู้เสนอขอรับรางวัลบุคลากรทางการศึกษายอดเยี่ยมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC AWARDS) ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีนับถึงวันที่ยื่นขอรับการประเมิน

เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยภายใน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอรับการประเมิน

ดาวน์โหลดไฟล์งานเตรียมความพร้อมส่ง obec award

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]