วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2564

การประเมินผลกิจกรรมนักเรียน

การประเมินผลกิจกรรมนักเรียน

การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมนักเรียน ให้ครูผู้สอนกิจกรรมแนะแนวประเมินผลการจัดกิจกรรม  ดังนี้

1. ครูผู้สอนกิจกรรมต้องจัดกิจกรรมให้ครอบคลุม คือ

                        1.1. คำอธิบายรายวิชา

                        1.2. หน่วยการเรียนรู้

                        1.3. จุดประสงค์

                        1.4. กำหนดการสอนกิจกรรม

2. ครูผู้สอนประเมินผลกิจกรรม ดังนี้

2.1 การประเมินการมาเรียนกิจกรรม นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของเวลาเรียนทั้งหมด

2.2 การประเมินกิจกรรม นักเรียนต้องทำกิจกรรมและผ่านจุดประสงค์ของกิจกรรมตามที่กำหนดในแต่ละภาคเรียน

2.3 การวัดผลประเมินผลกิจกรรม ด้วยวิธีที่หลากหลายดังนี้
1) การประเมินความรู้       
2) การประเมินทักษะกระบวนการ
3) การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3. การตัดสินผลกิจกรรม มี 2 ระดับ

3.1  ผ่าน  หมายถึง  นักเรียนมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของเวลาเรียนทั้งหมดและผ่านจุดประสงค์ของกิจกรรมตามที่กำหนด

3.2 ไม่ผ่าน  หมายถึง  1) นักเรียนมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ผ่านจุดประสงค์ของกิจกรรมตามที่กำหนด และ 2) นักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80  ของเวลาเรียนทั้งหมดและไม่ผ่านจุดประสงค์ของกิจกรรมตามที่กำหนด

4. กรณีนักเรียนมีผลการตัดสินกิจกรรมไม่ผ่าน ให้ปฏิบัติดังนี้

4.1 ในกรณีนักเรียนมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ผ่านจุดประสงค์ของกิจกรรมตามที่กำหนด ให้ครูผู้สอนจัดซ่อมเสริม กิจกรรมเพิ่มเติม มอบหมายภาระงาน ชิ้นงาน ใบงานในจุดประสงค์ที่ไม่ผ่านของกิจกรรม เมื่อนักเรียนดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้ตัดสินผลกิจกรรม “ผ่าน”

4.2 ในกรณีนักเรียนมีเวลาเรียนมากกว่าร้อยละ 60 แต่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80  ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ผ่านจุดประสงค์ของกิจกรรมตามที่กำหนด ให้ครูผู้สอนจัดซ่อมเสริม กิจกรรมเพิ่มเติม มอบหมายภาระงาน ชิ้นงาน ใบงานในจุดประสงค์ที่ไม่ผ่านของกิจกรรม เมื่อนักเรียนดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้ตัดสินผลกิจกรรม “ผ่าน”

หมายเหตุ  ประเมินผลเรียบร้อยแล้วส่งสมุดประเมินผลกิจกรรมที่งานกิจกรรมนักเรียนเพื่อนำเสนอหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หัวหน้างานวัดผลประเมินผล และเสนอต่อลำดับถัดไป


Loading...