วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

ความสามารถด้านภาษาไทย

ความสามารถด้านภาษาไทย
1 ) หลักภาษาไทย
หลักภาษา คือวิชาที่ว่าด้วยระเบียบการใช้อักษร การเขียนอ่าน การใช้คำความหมายของคำการเรียงคำและที่มาของภาษา ผู้ที่จะทำข้อสอบวิชาภาษาไทยได้ดี จึงต้องมีพื้นฐาน หลักภาษาไทยเป็นอย่างดีโดยการเรียนรู้ภาษาต่าง ๆ และที่สำคัญ คือภาษาเขียน หรืออักขระวิธี ซึ่งย่อมหมายความถึงเสียงและตัวหนังสือด้วย

ลักษณะอักษร ในภาษาไทย มีอยู่ 3 อย่างคือ

  1. เสียงแท้ ได้แก่สระมี 21 รูป 32 เสียง
  2. เสียงแปร ได้แก่ พยัญชนะ มี 44 ตัว
  3. เสียงดนตรี ได้แก่วรรณยุกต์ มี 4 รูป 5 เสียง
    ได้แก่อักษรแปลว่าตัวหนังสือ

รูปพยัญชนะมี 44 ตัวสามารถแบ่งอักษรตาระดับบเสียง 3 หมู่เรียกว่าไตรยางค์คือ

1. อักษรสูง มี 11 ตัวคือขฃฉฐถผฝศษส หพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวา

2. อักษรกลาง มี 9 ตัวคือกจฎฏดตบปอพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญ
ไก่ จิกเด็กตายเด็ก (ฎ) ตาย (ฏ) บนปากโอ่ง

3. อักษรต่ำมี 24 ตัว พื้นเสียงเป็นเสียงสามัญ ดังนี้
3.1 อักษรคู่ คืออักษรต่ำที่เป็นคู่กับอักษรสูง มี 14 ตัวคือคฅฆชฌซฑฒทธพภฟฮ
3.2 อักษรเดี่ยว คืออักษรต่ำที่เสียงไม่เป็นคู่กับอักษรสูง มี 10 ตัวคืองญ ณ นมยรลวฬ

วรรณยุกต์ วรรณยุกต์ มี 4 รูปได้แก่ไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวา
มี 5 เสียงได้แก่ เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี เสียงจัตวา

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]