วันพฤหัสบดี, 15 เมษายน 2564

การนิเทศแบบคู่สัญญา (Buddy Supervision)

การนิเทศแบบคู่สัญญา (Buddy Supervision)

การนิเทศแบบคู่สัญญา (Buddy Supervision) เป็นการนิเทศอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความน่าสนใจเนื่องจาก เป็นการนิเทศโดยตรงที่เปิดโอกาสให้ครู2 คนได้ดึงเอาศักยภาพทางการสอนที่มี อยู่ในตัวของแต่ละคนออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน โดยเริ่มจากการจับคู่สัญญาเพื่อสร้างมิตรสัมพันธ์ อันดีต่อกัน และใช้สัมพันธภาพอันดีนี้เป็นตัวนำไปสู่กิจสัมพันธ์หรือความสำเร็จในการทำงานอันได้แก่ การนิเทศการสอน โดยทั้ง 2 ฝ่ายต่างสัญญาต่อกันว่า จะทำหน้าที่เป็นเสมือนักระจกเงาที่สะท้อน ภาพให้อีกฝ่ายหนึ่ง ได้เห็นจุดเด่นและจุดด้อยในการสอนของแต่ละคน รวมทั้งเปิดใจพร้อมที่จะนำจุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละฝ่ายมีาวิเคราะห์วิจารณ์ เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาการปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุจุดประสงค์ตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ (บูรชัย ศิริมหา สาคร. 2545 : 125)

ดังนั้น การนิเทศการสอนแบบคู่สัญญาจึงเป็นการนิเทศที่เปิดโอกาสให้ครูมีส่วน ร่วมในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ

วัตถุประสงค์ของการนิเทศ

 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้คำแนะนำช่วยเหลือร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  กระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์อันจำเป็นที่จะนำไปใช้ในการเรียน
  การสอน การจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพตามีเป้าหมายของหลักสูตร

กระบวนการนิเทศ

 1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในการนิเทศภายใน การสำรวจความต้องการของครูด้านการนิเทศแล้วพบว่า ครูมีความต้องการให้มีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จึงได้สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมแก่ครูให้มีความตระหนักในการพัฒนากรเรียนการสอนโดยกระบวนการนิเทศ และสร้างกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
 2. กระบวนการมีส่วนร่วมในการนิเทศ เป็นกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการนิเทศ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเป็นการทำงานอยู่บนพื้นฐานแนวคิดเกี่ยวกับหลักการนิเทศ หลักการเรียนรู้ร่วมกัน หลักการทำงานี้เป็นทีม หลักการทำงานอย่างเป็นระบบ และหลักของการพัฒนาทียั่งยืน
 3. กระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA กับการนิเทศภายใน เป็นกระบวนการพัฒนาคนในองค์กร พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในงานพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ช่วยประสานงานและความร่วมมือให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างงานทุกงานที่เกี่ยวข้อง

  มีขั้นตอนดังนี้
  ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการและวางแผน
  ขั้นที่ 2 การปฏิบัติการนิเทศ
  ขั้นที่ 3 การประเมินผลการนิเทศ
  ขั้นที่ 4 การทบทวนปรับปรุงการนิเทศ


Loading...