วันพฤหัสบดี, 15 เมษายน 2564

เครื่องมือการนิเทศภายในแบบคู่สัญญา

เครื่องมือการนิเทศภายในแบบคู่สัญญา

ข้อปฏิบัติในการบันทึกแบบสังเกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 1. บันทึกรายละเอียดของผู้ถูกสังเกต
 2. ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย (ครูผู้ที่เป็นคู่สัญญาของผู้รับการนิเทศ) ทำการสังเกตและประเมิน
  ในแบบสังเกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู
 3. การสังเกตให้ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย (ครูผู้ที่เป็นคู่สัญญาของผู้รับการนิเทศ) ทำการสังเกต
  พร้อมกัน
 4. การประเมินระดบคุณภาพพฤติกรรม ผู้ประเมินพิจารณาในช่องรายการประเมินแต่ละ
  ข้อมีระดับผลการประเมินพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของครูในโรงเรียน จากการใช้รูปแบบการนิเทศภายในแบบคู่สัญญา มากน้อยเพียงใด โดยทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด แบบสอบถาม เป็นลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ
  ระดับ 5 หมายถึง พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดบมากที่สุด
  ระดับ 4 หมายถึง พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดบมาก
  ระดับ 3 หมายถึง พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดบปานกลาง
  ระดับ 2 หมายถึง พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดบน้อย
  ระดับ 1 หมายถึง พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดบน้อยที่สุด


Loading...