วันอังคาร, 5 ธันวาคม 2566

หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 2563

หลักเกณฑ์วิธีการใหม่นี้ได้คงหลักการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้อยู่เดิม แต่มีสาระสำคัญที่ปรับปรุงเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา และเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยสรุปดังนี้

  1. การกำหนดให้ส่วนราชการเป็นผู้กำหนดขนาดสถานศึกษาได้ตามความเหมาะสม
  2. การกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่าง ได้ปรับปรุงให้มีการกำหนดสัดส่วนของตำแหน่งว่างสำหรับการคัดเลือก เพื่อสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา
  3. การย้ายกรณีปกติ
  4. การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
  5. การย้ายกรณีพิเศษ

อ้างอิง https://otepc.go.th/th/content_page/item/2947-2020-05-01-06-50-56.html

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น