วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

ตัวอย่าง บันทึกหลักฐานร่องรอย ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ SAR เมื่อสิ้นปีการศึกษา (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด)

ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เมื่อสิ้นปีการศึกษา (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด) (เมื่อสิ้นปีการศึกษา ให้ข้าราชการครูประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง โดยให้ประเมิน ตามตัวชี้วัดการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 และเสนอผู้อำนวยการสถานศึกษาประเมินต่อไป)

1 ด้านการจัดการเรียนการสอน

2 ด้านการบริการจัดการชั้นเรียน

3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

ดาวน์โหลด ตัวอย่าง บันทึกหลักฐานร่องรอย ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ SAR เมื่อสิ้นปีการศึกษา (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด)

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]