วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2564

แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน วิชาคอมพิวเตอร์

19 ก.พ. 2020
547

แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน วิชาคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง   วงกลมล้อมรอบตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

    1.  ข้อใดไม่ใช่ คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์

             ทำงานด้วยความเร็วสูง

             เก็บข้อมูลได้จำนวนมาก

         ค    ส่งเสริมสถาบันครอบครัว

              ทำงานอย่างถูกต้องแม่นยำ

    2.  คอมพิวเตอร์มีประโยชน์ต่อผู้บริหารอย่างไร

             ช่วยรวบรวมข้อมูล

         ข    ช่วยในการตัดสินใจ

             ช่วยในงานด้านบริการ

              ช่วยในการตรวจเช็คระบบงาน

    3.  ฝ่ายวิเคราะห์และออกแบบระบบมีหน้าที่ใด

         ก    วางระบบงานคอมพิวเตอร์

             ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์

             เผยแพร่ระบบงานคอมพิวเตอร์

              สร้างและเขียนคำสั่งคอมพิวเตอร์

    4.  E-Government คืออะไร

             การส่งเสริมอาชีพทางด้านอิเล็กทรอนิกส์

         ข    การมุ่งเน้นพัฒนาประเทศด้วยการใช้อิเล็กทรอนิกส์

             การบริการประชาชนในรูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

         การปรับรูปแบบการบริหารงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

    5.  อาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์อาชีพใดที่ต้องมีความสามารถทางด้านศิลปะมากที่สุด

             เว็บมาสเตอร์

             โปรแกรมเมอร์

             ผู้บริหารฐานข้อมูล

              ผู้จัดการระบบเครือข่าย

    6.  ข้อใดไม่ใช่ หน้าที่ของเว็บมาสเตอร์

             ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์สร้างโฮมเพจ

             สร้างเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลองค์กร

         ค    บำรุงรักษาและปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์

              อบรมและสอนวิธีการสร้างเว็บไซต์แก่ผู้สนใจ

จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 710

             สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

             สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

             สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

              สาขาวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์

    7.  เน้นให้ความรู้ทางด้านโปรแกรมประยุกต์

    8.  สามารถรับตำแหน่งผู้จัดการทางด้านสารสนเทศ

    9.  มักได้รับตำแหน่งนักออกแบบและวิเคราะห์ระบบ

10. ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบผังงาน


Loading...