วันอังคาร, 9 สิงหาคม 2565

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เรื่องฐานข้อมูล

26 ก.พ. 2020
1647

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เรื่องฐานข้อมูล

1. ข้อใดคือลักษณะของข้อมูลเชิงสัมพันธ์

แสดงข้อมูลด้วยตาราง

แสดงข้อมูลด้วยชุดตัวเลข

แสดงข้อมูลด้วยรหัสรีเลชัน

แสดงข้อมูลด้วยกระดาษทำการ

2. รีเลชันมีคุณสมบัติอย่างไร

ข้อมูลจะต้องเรียงลำดับข้อมูล

นำเสนอในรูปแบบฐานข้อมูลตัวอักษร

แต่ละแถวต้องมีข้อมูลซ้ำและสัมพันธ์กัน

ข้อมูลในแต่ละคอลัมน์จะต้องเป็นหนึ่งเดียว

3. Superkey คืออะไร

คีย์นอก คีย์คู่แข่ง

คีย์หลัก คีย์มาตรฐาน

4. ข้อใดสามารถใช้เป็นคีย์หลักได้

Primary Key

Foreign Key

Candidate Key

Composite Key

5. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

มีการเชื่อมโยงระหว่างตาราง

ทำงานกับข้อมูลหลาย ๆ ตาราง

ขจัดปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูล

ค้นหาข้อมูลได้จากหลาย ๆ ตาราง

6. แม่กับจำนวนบุตรจัดเป็นความสัมพันธ์แบบใด

แบบหนึ่งต่อหนึ่ง

แบบหนึ่งต่อกลุ่ม

แบบกลุ่มต่อกลุ่ม

แบบกลุ่มต่อหนึ่ง

7. ข้อใดคือความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม

พี่กับน้อง

พ่อกับแม่

กระเป๋ารถเมล์กับผู้โดยสาร

ครูประจำชั้นกับนักเรียนในห้อง

8. ข้อเท็จจริงที่ถูกจัดเก็บมากกว่า 1 แห่งทำให้เกิดปัญหาในเรื่องใด

ข้อมูลซ้ำซ้อน

ข้อมูลไม่ทันสมัย

ข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือ

ข้อมูลมีขนาดใหญ่เกินความจำเป็น

9. การออกแบบฐานข้อมูลจะต้องทำในขั้นตอนใด

ก่อนการสร้างฐานข้อมูล

หลังการสร้างฐานข้อมูล

ระหว่างการสร้างฐานข้อมูล

ถูกทุกข้อ

10. ข้อใดไม่ใช่การออกแบบระบบฐานข้อมูลที่ดี

มีความซ้ำซ้อนต่ำ

มีความถูกต้องสูง

มีความปลอดภัยสูง

มีความเป็นเอกเทศ

11. บุคคลใดเกี่ยวข้องกับการออกแบบฐานข้อมูล

วิชัยวิเคราะห์ระบบ

วิษณุเขียนโปรแกรม

วิเชียรวิจัยทางการตลาด

วิลาวรรณออกแบบการจัดวางเครื่อง

คอมพิวเตอร์

12. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนในการออกแบบฐานข้อมูล

การสร้างระบบ

การประเมินงบประมาณ

การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น

การบำรุงรักษาและการปรับปรุง

13. การกำหนดกฎเกณฑ์ในการใช้งานข้อมูลเป็นขั้นตอนใดของการออกแบบฐานข้อมูล

การดำเนินการ

การสร้างระบบ

การออกแบบฐานข้อมูล

การบำรุงรักษาและการปรับปรุง

14. การปรับโครงสร้างของข้อมูลหมายถึงอะไร

 ก การใช้หลักการนอร์มัลไลเซชัน

การเลือกตำแหน่งในการจัดเก็บข้อมูล

การจัดเก็บข้อมูลในหน่วยความจำสำรอง

การศึกษาระบบจัดการของฐานข้อมูลที่

เลือกใช้

15. แผนภาพคือขั้นตอนใดในการออกแบบฐานข้อมูล

การออกแบบทางตรรกะ

การออกแบบเชิงแนวคิด

การปรับโครงสร้างของข้อมูล

การเลือกโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]