วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

คู่มือพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ

คู่มือพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ

เอกสารคู่มือการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ และการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้าง สมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจรายละเอียด กระบวนการและแนวทางการดำเนินงานการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ สาหรับหน่วยจัดประชุมปฏิบัติการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ซึ่งเป็น หน่วยผู้จัดการอบรมพัฒนา ใช้ควบคู่กับเอกสารเพื่อประกอบการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพอีก จำนวน ๓ เล่ม คือ (๑) คู่มือการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะ ครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ (สำหรับวิทยากร/วิทยากรพี่เลี้ยง) (๒) เอกสารแบบบันทึกสรุป องค์ความรู้และบันทึกกิจกรรมการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ และ (๓) เอกสารความรู้พื้นฐานประกอบการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และการประชุมปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้ จะเป็นคู่มือสำคัญยิ่งแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ให้สำเร็จลุล่วงตามบรรลุ วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]