วันอังคาร, 19 พฤศจิกายน 2562

PLC แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วฐ.1

การรายงานชั่วโมงการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป วิทยฐานะ ครูชำนาญการ และวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง/ปี สำหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมง/ปี

ที่มา : แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วฐ.1

ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านการนำภาระงานสอน ตามข้อ 1) รวมกับชั่วโมงการปฏิบัติงาน ตามข้อ 2) ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี วิทยฐานะครูชำนาญการหรือวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 4,000 ชั่วโมง สำหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญหรือวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 4,500 ชั่วโมง

คุณสมบัติของผู้ขอต้องมีดังต่อไปนี้

2.1 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง/วิทยฐานะ (ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ)
2.2 ชั่วโมงการปฏิบัติงาน
ครู ชนก. และ ครู ชนพ. ไม่น้อยกว่า 800 ชม./ปี  
ครู ชช. และครู ชชพ. ไม่น้อยกว่า 900 ชม./ปี
2.3 วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ (ไม่เคยถูกลงโทษวินัย คุณธรรม        จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ภายในระยะเวลา 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ)
2.4 การพัฒนาตามมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด (ต้องผ่านการพัฒ
นาตามมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด)
2.5 ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ต้องมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์
ไม่น้อยกว่า 3 ปี การศึกษา ในช่วงระยะเวลา 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน)

 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ด้านล่าง


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
แจกฟรี หนังสือ PLC ให้มีนวัตกรรม 7 เล่ม
แนะนำแนวทางการเก็บหลักฐาน เอกสาร คำสั่ง ภาพถ่าย ผ่านทาง Google Drive เพื่อประกอบการทำวิทยฐานะ ผลงานต่างๆ
แนวทางการเก็บเอกสาร แฟ้ม 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด
ศึกษาแนวทางการขอวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ จาก ก.ค.ศ. ว17,ว21
เกณฑ์การประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู
เผยแพร่ผลงานวิชาการ กับเว็บไซต์ครูเชียงรายดอทเน็ต
Loading...