วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

Active Learning คืออะไร ?

Active Learning เป็นแนวคิดก่อนข้างใหม่ในการปฏิรูประบบการศึกษาแบบเดิมที่เน้นการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนสู่ผู้เรียนโดยตรง โคยอาศัยกระบวนการจัคการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำเเละได้ไช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป (Bonwell, 1991) นำวิธีการสอน เทกนิกการสอนที่หลากหลายมาใช้ออกเบบเเผนการจัดการเรีขนรู้และกิจกรรม กระตุ้นให้

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนเเละผู้เรียนกับผู้สอน ดังนั้น Active Learning จึงถือเป็นการจัดการเรียนการสอนประเภทหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะสอดกล้องกับการเปลี่ยนเเปลงในยุคปัจจุบัน อย่างไรก็ดีในปัจจุบันการนำ Active Learning ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ยังคงประสบปัญหา ทั้งในส่วนของการจัดหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน ครูผู้สอน รวมทั้งในส่วนของผู้เรียน เสดงให้เห็นว่า Active Learning ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการพัฒนาระบบการสึกษาได้อย่างง่ายดาย เเต่การนำมาใช้จำเป็นจะต้องมีความพร้อมในหลายด้าน ทั้งด้านผู้สอน ผู้เรียน เละสภาพเวคล้อม นอกจากนี้รูปแบบ Active Learning ยังเป็นเพียงแนวความกิดกว้าง ๆ ที่มีรายละเอียดปลึกย่อยเเละวิธีการปฏิบัติที่หลากหลาย ซึ่งเเต่ละวิธีก็ล้วนมีข้อดีเเละข้อด้อยเเตกต่างกันไปตามสถานการณ์เเละสภาพเเวดล้อม ซึ่งหากนำมาใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี จึงต้องพิจารณานำมาปรับใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ประ โยชน์อย่างเต็มที่

Active learning strategies

http://www.todd-finley.com/2017/04/23/brain-blast-active-learning-strategies/

บทบาทของครู

ณัชนัน เเก้วชัยเจริญกิจ (2550) ได้กล่าวถึงบทบาทของกรผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวทางของ Active Learning คังนี้

1. จัดให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน กิจกรรมต้องสะ ท้อนกวามต้องการในการพัฒนาผู้เรียนเเละเน้นการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้เรียน

2. สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และการเจรจาโต้ตอบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนเเละเพื่อนในชั้นเรียน

3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวัต ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมรวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้

4. จัดสภาพการเรียนรู้เเบบร่วมมือ ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในกลุ่มผู้เรียน

5. ขัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาข และให้โอกาสผู้เรียนได้รับวิธีการสอนที่หลากหลาย

6. วางเเผนเกี่ยวกับเวลาใน จัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของเนื้อหา และกิจกรรม

7. ครูผู้สอนต้องใจกว้าง ยอมรับในความสามารถในการเเสดงออก เเละความคิดของผู้เรียน

ข้อดีของรูปเเบบ Active Learning

รูปแบบ Active Learning เป็นแนวกิดใหม่ที่เริ่มเป็นที่นิยมในช่วงปลายศตวรรษที่ 21 โคขรูปแบบนี้เป็นเเนวกิดกว้าง ๆ ที่เน้นความมีส่วนร่วมเเละบทบาทในการเรียนรู้ของผู้เรียน ครอบคลุมวิธีการเรียนการสอนหลากหลายวิธี เช่น การเรียนรู้ด้วยการก้น พบ (Discovery Learning) การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-Based Learning) การเรียนรู้จากการสืบค้น (nquiry- Based Learning) เเละการเรียนรู้จากการทำกิจกรรม(Activity-Based Learning) เป็นต้น ซึ่งวิธีการเหล่านี้มีพื้นฐานมาจากแนวคิดเดียวกัน คือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการเรียนรู้ของตนเองรูปเเบบการเรียนการสอนเเบบ Active Learning อาศัยหลักการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติการทำงานของสมอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความตื่นตัวเเละกระตือรือรั้นด้านการรู้กิด (Cognitively Active) มากกว่าการฟังผู้สอนในห้องเรียนเเละการท่องจำ ทำให้ได้การเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลสูง โดยรูปเเบบการเรียนรู้เเบบ Active Learning นอกจากจะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากตัวผู้เรียนเองเเล้วยังเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ได้ด้วยตัวเอง ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนอกห้องเรียน (Life-Long Learning) ได้อีกด้วยในส่วนของข้อดีอื่น ๆ มีผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนส่วนมากมีความพอใจกับรูปแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning มากกว่ารูปแบบที่ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับความรู้(Passive Learning) และรูปแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning มีความได้ผลในการถ่ายทอดความรู้ใกล้เกียงกับการเรียนรู้รูปแบบอื่น แต่มีความ ได้ผลดีกว่าในการพัฒนาทักษะในการกิดเเละการเขียนของผู้เรียน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]