วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ดาวน์โหลด บทอาขยานภาษาไทย

30 เม.ย. 2019
2781

เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูง                เหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขน
ถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคน                   ย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมา
ใจสะอาด  ใจสว่าง  ใจสงบ          ถ้ามีครบควรเรียกมนุสสา
เพราะทำถูกพูดถูกทุกเวลา                   เปรมปรีดาคืนวันสุขสันต์จริง
ใจสกปรกมืดมัวและร้อนเร่า        ใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิง
เพราะพูดผิดทำผิดจิตประวิง       แต่ในสิ่งนำตัวกลั้วอบาย
คิดดูเถิดถ้าใครไม่อยากตก                   จงรีบยกใจตนรีบขวนขวาย
ให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตาย                   ก็สมหมายที่เกิดมาอย่าเชือนเอย


ของ พระยาอุปกิดศิลปสาร
ใน หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ หน้า ๔๔-๙
บทอาขยานไทย ระดับประถมศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา http://academic.obec.go.th

บทอาขยานไทย ระดับประถมศึกษา

จากองค์กรต่างๆ รูปแบบการประพันธ์ของบทอาขยาน มีความหลากหลายเหมาะกับวัยของผู้เรียนตามระดับชั้น หนังสืออ่านเพิ่มเดิม บทอาขยานภาษาไทย ระดับ เช่น ในระดับประถมศึกษาจะเป็นกลอนสี่ กลอนหก ประถมศึกษา นี้ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อรวบรวมบทอาขยาน และกลอนแปด กาพย์ยานี กาพย์ฉบัง และกาพย์ บทหลักและตัวอย่างบทรอง ที่ดัดเลือกโดยคณะกรรมการ สุรางคนางค์ ส่วนระดับมัธยมศึกษาจะเป็นโคลง ฉันท์ กัดเลือกบทอาขยานภาษาไทยสำหรับนักเรียน ซึ่งแต่งตั้ง กาพย์ กลอน ร่าย ลิลิต ฯลฯ ขึ้นตามดำวิของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ช่วงเวลาในการท่องอาขยาน ครูสามารถพิจารณา (นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล) ตามความเหมาะสม และควรจัดเวลาให้ท่องพร้อมกัน อาขยานบทหลักเป็นบทกวีนิพนธ์ที่ไพเราะ มี ทั้งชั้น เพื่อว่านักเรียนจะได้สัมผัสอีกมิติหนึ่งของภาษา ความถูกต้องทางฉันทลักษณ์และให้คติสอนใจ คัดเลือก คือนักเรียนแต่ละคนจะได้ฝึกการใช้ท่วงทำนองการขับ จากหนังสือเรียนภาษาไทย ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกับนักเรียนคนอื่น ครูอาจสอนให้นักเรียนขับเป็น หากในชั้นเรียนใดมีบทที่สมควรคัดเลือกไม่เพียงพอ ทำนองเพลงไทยด้วยก็ได้ เช่น นางนาค เทพทอง คณะกรรมการก็ได้คัดสรรตอนที่ไพเราะใหม่ จากบทประพันธ์ จำปาทองเทศ ฯลฯ ตามความเหมาะสม ภายนอกหนังสือเรียน เช่น ดอกสร้อยสุภาษิต บทประพันธ์ ในการให้นักเรียนท่องอาขยาน ครูจำเป็นต้องบอก อธิบายสุภาษิต ที่เห็นว่าเป็นบทที่ไพเราะสอนใจ เป็น จุดประสงค์ของการท่องว่า มุ่งให้นักเรียนรู้คุณค่าและ แบบแผนในการแต่งดำประพันธ์นำมาให้ท่องแทน สำหรับ ซาบซึ้งในความไพเราะของบทร้อยกรอง เป็นพื้นฐาน บทรองที่รวบรวมนำมาจัดพิมพ์นี้ ได้คัดเลือกมาให้เป็น ของการแต่งคำประพันธ์ เป็นสื่อถ่ายทอดคติธรรม และ เพียงตัวอย่าง เพื่อเปินแนวทางสำหรับตรูในการเลือก ข้อคิดที่เป็นประโยชน์สำหรับเยาวชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริม บทรองในโรงเรียนของตนเอง ตัวอย่างบทรองได้คัดเลือก จิตสำนึกทางวัฒนธรรมของคนในชาติ ในฐานะรากร่วม จากเพลงพื้นบ้านของภาคต่างๆ ซึ่งมีผู้รวบรวมไว้และจาก ทางวัฒนธรรม บทกวีนิพนธ์ร่วมสมัยของกวีผู้มีผลงานที่ได้รับการยกย่อง

กรมวิชาการขอขอบคุณคณะกรรมการผู้คัดเลือก บทอาขยานซึ่งประกอบต้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน ต่างๆ รวมทั้งผู้ให้ความร่วมมือที่ทำให้การคัดเลือกบท อาขยานสำเร็จลงด้วยดี เป็นคุณประโยชน์ต่อนักเรียนทั้ง ในความรู้และในความงดงามแห่งจิตใจ

(นายอำรุง จันทวานิช) รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมวิชาการ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๒

อ้างอิง : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา http://academic.obec.go.th

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]