วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

ความต้องการสารอาหารของเด็กวัยเรียน

07 พ.ค. 2019
3118

ความต้องการสารอาหารของเด็กวัยเรียนเด็ก อายุ3ปี-18ปี ซึ่งเป็นช่วงกำลังจะเข้าสู่วัยเรียนและวัยรุ่น ร่างกายมีการเจริญเติบโตทั้งความสูงและขนาดของร่างกาย การส่งเสริมจัดการให้ได้รับสารอาหารที่เหมาะสมในช่วงนี้นับเป็นโอกาสสุดท้ายที่เด็กจะสามารถเจริญเติบโตและพัฒนาการได้เต็มศักยภาพ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย สภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นในช่วงวัยเรียน วัยรุ่น จะมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค ปัญหาที่เกิดกับเด็กในวัยนี้มีทั้งขาดสารอาหารและได้รับสารอาหารบางอย่างมากเกินไป

การขาดสารอาหารในวัยนี้ มักจะขาดสารโปรตีน พลังงานธาตุเหล็ก แคลเซียม และไอโอดีน ซึ่งเป็นสาเหตุให้เจริญเติบโตช้า เจ็บปวยบ่อย ความสามารถในการเรียนรู้ต่ำ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือ ได้สารอาหารบางชนิดมากเกินไปโดยเถพาะแป็ง น้ำตาล และไขมัน เราจึงพบเด็กอ้วนมากขึ้น ดังนั้นจึงควสงสริมให้เต็กวัยรุ่นได้รับสารอาหารในปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายเพื่อการเจริญเติบโตและสุขภาพที่ดีของเด็ก และในระยะยาวยังเป็นการช่วยป้องกันโรคภาวะไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจขาดเลือด เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคกระดูกพรุน ฯลฯ

ปริมาณและสัดส่วนเพียงพอเหมาะสมตามวัย 

เด็กในวัยนี้ต้องได้อาหารในปริมาณที่เพียงพอที่ควรได้รับใน 1 วัน เพื่อการเจริญเติบโต เด็กอายุ 3-5 ปี ซึ่งต้องการประมาณ 1 ใน 3 ของปริมาณที่แนะนาใน 1 วัน ตามธงโภชนาการ 

เงินอาหารกลางวัน

ที่มา : กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คลิกศึกษาเพิ่มเติม คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คู่มือการปฏิบัติ การเงิน และบัญชีสถานศึกษา – หน่วย ตรวจ สอบ ภายใน

คู่มือการจัดการอาหารกลางวันนักเรียนตามมาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]