วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) โดยใช้วงจร PAOR

01 ต.ค. 2018
12145

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 30 ได้กำหนดให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา

ดังนั้นการวิจัย (โดยเฉพาะวิจัยในชั้นเรียน Classroom Action Research) จึงได้รับความสนใจจากสถานศึกษาต่างๆ โดยส่วนใหญ่แล้วจะทำการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) โดยใช้วงจร PAOR ซึ่งวันนี้แอดมินจะพาไปรู้จัก

มีการดำเนินงานตามวงจร  PAOR  คือ        

  1. Plan คือ การวางแผนหลังจากที่วิเคราะห์และกำหนดประเด็นปัญหาที่ต้องการแก้ไข

2. Act คือ การปฏิบัติตามแผนที่กำหนด

3. Observer คือ การสังเกตผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

4. Reflect คือ การสะท้อนผลหลังจากการปฏิบัติงานให้ผู้ที่มีส่วนร่วมได้วิพากษ์วิจารณ์  ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข  การปฏิบัติงานต่อไป

 

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 2.5]