วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

One Group Pretest – Posttest Design

11 ต.ค. 2018
5445

แผนแบบการทดลอง (เฉพาะการวิจัยเชิงทดลอง)

One Group Pretest – Posttest Design

เมื่อ 
O1        คือ        การทดสอบก่อนการทดลอง
O2        คือ        การทดสอบหลังการทดลอง
X         คือ        การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน

วิธีการ

  1. เลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม
  2. ทดสอบก่อนการทดลอง
  3. ทำการจัดกระทำหรือทำการทดลองกับกลุ่มทดลอง
  4. ทำการทดสอบหลังการทดลอง
  5. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง

ข้อดี

สะดวก และประหยัด

ข้อเสีย

ไม่สามารถควบคุมปฏิกริยาระหว่างการจัดกระทำกับการทดสอบก่อนการทดลองได้

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]