วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2564

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก

ชื่องานศึกษา การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 3 (ว32242)
เรื่อง  โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้รายงาน นางจิรภัทร  ดีประสิทธิ์
ปีที่ศึกษา     2560

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 3 (ว32242)เรื่อง  โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 3 ก่อนเรียนและ  หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 3 (ว32242)เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 3) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหันคาพิทยาคม ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 29 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 3 (ว32242) เรื่อง  โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพ 80/80 2) แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 3 เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.25–0.63 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.45-0.70 และมีค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.94 ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบแบบที  กรณีกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.53  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test Dependent)

ผลการศึกษาพบว่า

  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 3 (ว32242) เรื่อง  โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 85.85/84.10 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาเพิ่มเติมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 3 (ว32242) เรื่อง  โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยา  เพิ่มเติม 3 (ว32242) เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
หนังสือขอ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียน ประถมศึกษาปีที่ 1-6 พร้อมคู่มือครู ล่าสุด
การเผยแพร่ผลงาน หรือบทคัดย่อที่นี่ฟรี
เผยแพร่ผลงานวิชาการ กับเว็บไซต์ครูเชียงรายดอทเน็ต
การศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น
ชุดกิจกรรมรายวิชาศิลปะพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้ การปฏิบัติระนาดเอกขั้นพื้นฐาน จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน รายวิชา ศ33102 ศิลปะพื้นฐาน 6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Loading...