วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

ตัวชี้วัด การประเมินวิทยฐานะหลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21/2560)

06 มิ.ย. 2018
10278

หลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21/2560) 

ประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
8 ตัวชี้วัด
1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร
1.2 การจัดการเรียนรู้
1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ์
1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้
1.2.4 คุณภาพผู้เรียน
1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้
1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
3 ตัวชี้วัด

2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน
2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา

3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
2 ตัวชี้วัด

3.1 การพัฒนาตนเอง
3.2 การพัฒนาวิชาชีพ

ดาวน์โหลดข้อมูล ว21/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]