วันจันทร์, 26 ตุลาคม 2563

ว21/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

ว21/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ


ดาวน์โหลด หนังสือ ว21/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ(หลักเกณฑ์ ว21/2560)

1.  แบบคำขอ

2.  แบบประเมินรายปี

3.  แบบสรุปผลกาารประเมิน 5 ปี

 PPT ว21 เชียงใหม่ 4 มกราคม 2561

การประเมินผลงาน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด

คู่มือการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ตำแหน่งครู ว21 version ที่ประชุมจังหวัดเชียงใหม่

ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook Teacher)

ว21-2560-กคศ-หลักเกณฑ์วิธีการให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ

ว21กคศ(5กย2556)การให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ

ว22-2560-กคศ-หลักเกณฑ์การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง

ว22กคศ(5กค2560)การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง(สรุปความ)


Loading...