วิธีการจัดกระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

วิธีการจัดกระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

ขั้นตอนกระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  มีดังนี้ คือ

  1. ขั้นนำ

– สร้าง/กระตุ้นความสนใจ หรือ

– เตรียมความพร้อมในการเรียน

  1. ขั้นกิจกรรม

จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยกิจกรรมควรมีคุณสมบัติดังนี้

–  ช่วยให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง (Construct)

–  ช่วยให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ช่วยกันเรียนรู้ (Interaction)

–  ช่วยให้ผู้เรียนมีบทบาทและส่วนร่วมในการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Participation)

–  ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการ (Process) ควบคู่กับผลงาน (Product)

–  ช่วยให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้ไปใช้ (Application)

  1. ขั้นวิเคราะห์ อภิปรายผลจากกิจกรรม

– วิเคราะห์ อภิปรายผลงาน/ข้อความรู้ที่สรุปได้จากกิจกรรม (Product)

– วิเคราะห์ อภิปรายกระบวนการเรียนรู้

  1. ขั้นสรุป และประเมินผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...
Skip to toolbar