วันศุกร์, 30 ตุลาคม 2563

เผยแพร่ผลงาน วรรณกรรมล้ำค่า วิชาการอ่านและพินิจวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน ท30201

ชื่อวิจัย       :  ผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกการอ่านคิดวิเคราะห์ เรื่องวรรณกรรมล้ำค่า วิชาการอ่านและ                  พินิจวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน ท30201 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนครวิทยาคม
ชื่อผู้วิจัย     :  นางอโณทัย  ทักษิณเจนกิจ
ปีการศึกษา  :  2559

การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกการอ่านคิดวิเคราะห์เรื่อง วรรณกรรมล้ำค่า วิชาการอ่านและพินิจวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน ท32201 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฝึกการอ่านคิดวิเคราะห์ เรื่อง วรรณกรรมล้ำค่า วิชาการอ่านและพินิจวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน ท30201 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนนครวิทยาคม ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนครวิทยาคม ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกการอ่านคิดวิเคราะห์ เรื่อง วรรณกรรมล้ำค่า วิชาการอ่านและพินิจวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน ท30201 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนครวิทยาคม ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกการอ่านคิดวิเคราะห์เรื่อง วรรณกรรมล้ำค่า วิชาการอ่านและพินิจวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน ท30201 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนนครวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 20 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple  Random Sampling) โดยใช้แผนการเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วรรณกรรมล้ำค่า วิชาการอ่านและพินิจวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน ท30201  2) ชุดกิจกรรมฝึก การอ่านคิดวิเคราะห์ เรื่อง วรรณกรรมล้ำค่า วิชาการอ่านและพินิจวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน ท30201  3) แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกการอ่านคิดวิเคราะห์ เรื่อง วรรณกรรมล้ำค่า วิชาการอ่านและพินิจวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน ท30201  4) แบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกการอ่านคิดวิเคราะห์ เรื่อง วรรณกรรมล้ำค่า วิชาการอ่านและพินิจวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน ท30201 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t – test)

ผลการศึกษา พบว่า 1) ชุดกิจกรรมฝึกการอ่านคิดวิเคราะห์ เรื่อง วรรณกรรมล้ำค่า วิชาการอ่าน และพินิจวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน ท30201 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพรวม  เท่ากับ 80.80/76.28  ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 75/75  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกการอ่านคิดวิเคราะห์ เรื่อง วรรณกรรมล้ำค่า วิชาการอ่านและพินิจวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน ท30201 มีคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (31.30/20.65) 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกการอ่านคิดวิเคราะห์ เรื่อง วรรณกรรมล้ำค่า วิชาการอ่านและพินิจวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน ท30201 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.17

ดาวน์โหลดไฟล์
ข่าวนร.2
คำนำ1
2บทคัดย่อ


Loading...