รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน  เรื่อง  การประกอบอาหารจากกล้วย

ชื่อการศึกษา  :  รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน  เรื่อง  การประกอบอาหารจากกล้วย   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเวียงผาวิทยา  ตำบลศรีถ้อย  อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ชื่อผู้ศึกษา : นางสาววิสุทธิ์โฉม  อบเชย

ปีการศึกษา : 2559

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอน  เรื่อง  การประกอบอาหารจากกล้วย   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้เอกสารประกอบการสอน  วัดทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนเวียงผาวิทยา  อำเภอแม่สรวย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 จำนวน  22  คน ได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple  Random  Sampiling ) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้  ประกอบด้วย  เอกสารประกอบการสอน  เรื่อง  การประกอบอาหารจากกล้วย   จำนวน  10  เรื่อง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ แบบทดสอบวัดทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    เรื่องการประกอบอาหารจากกล้วย   แบบทดสอบวัดผลระหว่างเรียน  เรื่องการประกอบอาหารจากกล้วย  จำนวน  10  เรื่อง  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนเรื่องการประกอบอาหารจากกล้วย  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ดังนี้  วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  ใช้สูตร  E1 / E2    การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ใช้การทดสอบที (t-test) การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่อเอกสารประกอบการสอนใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า  การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนเรื่องการประกอบอาหารจากกล้วยมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้  80/80 โดยมีค่าเท่ากับ 82.93/86.32   แสดงว่า  เอกสารประกอบการสอน  เรื่อง  การประกอบอาหารจากกล้วยมีประสิทธิภาพที่ทำให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนและสามารถทำชิ้นงานจนประสบความสำเร็จ  เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงใกล้ตัวสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน – หลังการใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่อง การประกอบอาหารจากกล้วย ด้วยการทดสอบที (t-test)  มีค่า  t  เท่ากับ  19.35   แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ  0.01 เป็นไปตามสมมติฐานของการศึกษาที่กำหนดไว้     และการวัดทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนก่อน – หลังการใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่อง การประกอบอาหารจากกล้วย ด้วยการทดสอบที (t-test)  มีค่า  t  เท่ากับ  41.19   แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ  0.01 เป็นไปตามสมมติฐานของการศึกษาที่กำหนดไว้     ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อเอกสารประกอบการสอน  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.91  จัดอยู่ในระดับมากที่สุด  ทั้งนี้เพราะเอกสารประกอบการสอนเรื่อง  การประกอบอาหารจากกล้วย  มีเนื้อหาเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน  นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้จริงในชีวิตประจำวันและเผยแพร่ความรู้ให้ผู้อื่น กิจกรรมทำให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนและสามารถทำชิ้นงานจนประสบความสำเร็จ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF บทคัดย่อ การประกอบอาหารจากกล้วย เผยแพร่

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *