วันพฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2563

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วินัยและการรักษาวินัย

30 เม.ย. 2013
5070

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วินัยและการรักษาวินัย สำหรับสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ข้อมูลนี้สืบค้นมาจากอินเตอร์เน็ต หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านที่สอบครูผู้ช่วยไม่มากก็น้อย ครูเชียงรายคิดว่าน่าจะออกประมาณนี้ครับ ตอนนี้มีทั้งหมด 9 ข้อเท่านั้น อาจจะน้อยแต่เต็มไปด้วยความเต็มใจของผมครับ ยังไงลองวิเคราะห์ดูครับผม เดียวผมจะหาแนวข้อสอบครูผู้ช่วย มาฝากอีกเรื่อยๆครับผม

 

1.ลักษณะความผิดที่เกี่ยวกับวินัยคือข้อใด
ก.ยอมความกันได้
ข.มีอายุความ
ค.ชดใช้ด้วยเงินเพื่อล้างความผิด
ง.หากถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน มีผลกระทบต่อการเลื่อนขั้นเงินเดือน ///

2.โทษทางวินัยข้าราชการครูมีกี่สถาน
ก.5สถาน ///
ข.6สถาน
ค.7สถาน
ง.8สถาน

3.การลงโทษทางวินัยข้าราชการครูต้องดำเนินการตามข้อใด
ก.ต้องทำเป็นประกาศของสถานศึกษา
ข.ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค.ต้องทำเป็นคำสั่ง ///
ง.ต้องทำเป็นประกาศกระทรวง

4.ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยของข้าราชการครู
ก.ตัดเงินเดือน
ข.ทัณฑ์บน ///
ค.ภาคทัณฑ์
ง.ไล่ออก

5.ข้าราชการครูละทิ้งหน้าที่ในคราวเดียวกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเวลาเกินกี่วัน เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ก.5 วัน
ข.10 วัน
ค.15 วัน ///
ง.30วัน

6.การอุทธรณ์ต้องทำภายในกี่วัน นับแต่วันรับทราบคำสั่งลงโทษ
ก.30วัน ///
ข.60วัน
ค.90วัน
ง.120วัน

7.การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนข้าราชการครูต้องอุทธรณ์ภายในกี่วัน
ก.30วัน ///
ข.60วัน
ค.90วัน
ง.120วัน

8.การยับยั้งข้าราชการครูลาออก ยับยั้งได้ไม่เกินกี่วันนับตั้งแต่วันขอลาออก
ก.30วัน
ข.60วัน
ค.90วัน ///
ง.120วัน

9.การกระทำใดของข้าราชการครูเป็นความผิดทางวินัย
ก.ช่วยพรรคการเมืองหาเสียง
ข.ทำตนไม่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
ค.ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ง. ทุกข้อเป็นความผิดทางวินัย ///


Loading...