คำกล่าวพิธีเปิดงานกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ 2567 คำกล่าวพิธีเปิดงานกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ 2567

คำกล่าวพิธีเปิดงานกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ 2567

คำกล่าวพิธีเปิดงานกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ 2567
คำกล่าวพิธีเปิดงานกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ 2567

คำกล่าวพิธีเปิดงานกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ โรงเรียนครูเชียงราย วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2557

…………………………………………………………………………………

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนครูเชียงราย

     ด้วยเนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเกิดของ พระสุนทรโวหาร หรือที่รู้จักกันในนาม สุนทรภู่ ครูกวีของไทย ซึ่งถือว่าเป็นครูต้นแบบด้านการแต่งคำประพันธ์และกลอนบทละคร ซึ่งท่านนั้นได้สรรสร้างผลงานที่มีชื่อเสียงหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นพระอภัยมณีที่เป็นเพชรน้ำหนึ่งด้านวรรณคดีของไทย กลอนนิราศ และนิทานพื้นบ้านอีกมากมาย ด้วยความสำคัญดังกล่าว โรงเรียนครูเชียงราย จึงได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของสุท่านให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญทางโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศได้มีการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ


วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ประวัติและผลงานของสุนทรภู่ให้นักเรียนได้รู้จัก

เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของภาษาไทย

เพื่อให้เห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย

4.เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญู กตเวทิตาแด่สุนทรภู่

และจากสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ส่งผลให้ปัญหายาเสพติดในประเทศไทยกำลังทวีความรุนแรง และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การแก้ปัญหายาเสพติดไม่สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยการดำเนินงานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง จำเป็นที่จะต้องอาศัยกำลังจากทุกฝ่ายช่วยกระตุ้นเร่งรณรงค์เพื่อให้ปัญหายาเสพติดหมดสิ้นไป โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องกับนักเรียน ในการควบคุม ดูแลและป้องกันปัญหาดังกล่าว จะช่วยให้นักเรียนและบุคคลภายในครอบครัวปลอดจากยาเสพติด อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง ทางโรงเรียนจึงได้มีการจัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลกขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดที่ร้ายแรงอื่นๆและแนวทางในการแก้ปัญหา

เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เป็นการหาแนวร่วมในการป้องกันปราบปรามการเสพยาเสพติด

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศและคณะครูอาจารย์

กระผมในนามของคณะกรรมการจัดกิจกรรม ขออนุญาตคณะครูและนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตามข้าพเจ้าขอให้ทุกท่านยืนและกล่าวคำคำปฏิญาณตามข้าพเจ้าดังนี้

ข้าพเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ ที่นี้ว่า

ข้อ ๑. ข้าพเจ้าจักเป็นกำลังสำคัญ ในการทำหน้าที่พลเมืองดี ด้วยการร่วมรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบ

ข้อ ๒. ข้าพเจ้าจักขยายผลหน้าที่พลเมืองดีไปยังคนอื่น ในสังคมให้เกิดพลังแผ่นดิน เพื่อขจัดยาเสพติด ให้หมดสิ้นไปด้วยวิธีการต่าง ๆ ภายใต้กรอบสิทธิมนุษยชน

ข้อ ๓. ข้าพเจ้าจักช่วยร่วมสืบสานเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้นอย่างต่อเนื่อง ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่ง ไปสู่รุ่นหนึ่งตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อให้ผืนแผ่นดินไทย ปลอดภัยจากยาเสพติดนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


คำกล่าวพิธีเปิดงานกิจกรรมวันต่อต้านตาเสพติดและวันสุนทรภู่

โรงเรียนครูเชียงราย

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

…………………………………………………………………………………

เรียน คณะครูอาจารย์ทุกท่านนักเรียนที่รักทุกคน

ข้าพเจ้า นางพัชรา ดีหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้น

ดังที่ได้ทราบกันว่า วันสุนทรภู่ นั้น ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของ พระสุนทรโวหาร หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า สุนทรภู่ กวีไทยที่มีชื่อเสียงใน รัชสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และมีผลงานที่มีชื่อเสียงหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นวรรณคดีเรื่อง พระอภัยมณี ซึ่งเป็นวรรณคดีเอกของโลก หรือนิราศภูเขาทองที่ได้รับยกย่องว่าเป็นยอดแห่งวรรณคดีประเภทกลอนนิราศ ด้วยผลงานดังที่ได้กล่าวมา งค์การยูเนสโกได้ยกย่องว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านงานวรรณกรรม เมื่อพ.ศ. 2529และในวันนี้ยังมีความสำคัญอีกประการ คือเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งยาเสพติดนั้นเป็นมหันตภัยร้ายแรงต่อสุขภาพและชีวิตของทุกคนโดยเฉพาะนักเรียนซึ่งเป็นวัยที่อยากรู้อยากลองเมื่อลองเสพยาเสพติดแล้วร้อยละเก้าสิบเก้าจะติดยาเสพติดจนเลิกไม่ได้และหมกมุ่นเสพยาจนเสียคนในที่สุดข้าพเจ้า ในนามผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศขอแสดงชื่นชมที่คณะครูที่ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ขึ้นมาซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของครูกลอนไทย และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดที่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน

ขอขอบคุณคณะครูอาจารย์ทุกท่านขอบใจนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมนี้จัดขึ้นขอให้การจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ปีการศึกษา2555 จงประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ของโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศณ บัดนี้


วันสุนทรภู่ 2567 วันที่เท่าไหร่ วันต่อต้านยาเสพติด
วันสุนทรภู่ 2567 วันที่เท่าไหร่ วันต่อต้านยาเสพติด

กำหนดกิจกรรมการดำเนินการมีดังต่อไปนี้

เวลา 08.00- 08.30 น. 

 • นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติและทำกิจกรรมหน้าเสาธง 
  (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6)

เวลา 08.30-11.30 น.

 • กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
 • การแสดงคนตรีไทยร่วมสมัย
 • พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน
 • ประธานในพิธี (ผู้อำนวยการโรงเรียน) ถวายเครื่องสักการะแด่ท่านสุนทรภู่
 • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกล่าวรายงาน
 • ประธานกล่าวเปิดงาน
 • นักเรียนกล่าวสดุดีและอ่านประวัติสุนทรภู่
 • รำเปิดงาน
 • จินตลีลา
 • อ่านทำนองเสนาะ
 • ประกวดตัวละครในวรรณคดีไทย (รอบคัดเลือก)
 • ร้องเพลงในวรรณคดี
 • แสดงละครในวรรณคดีไทย
 • ประกวดตัวละครในวรรณคดีไทย (รอบตัดสิน)
 • พิธีกรกล่าวขอบคุณประธานและคณะครูที่เข้าร่วมชมกิจกรรม
 • ชมนิทรรศการประวัติ ผลงานของสุนทรภู่และผลงานทางวิชาการของนักเรียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *