วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

เช็กการลดระยะเวลา PA คุณสมบัติในการใช้ลดระยะเวลาเกณฑ์ใหม่ ล่าสุด

เช็กการลดระยะเวลา PA คุณสมบัติในการใช้ลดระยะเวลาเกณฑ์ใหม่ ล่าสุด

เช็กการลดระยะเวลา PA

การลดระยะเวลา PA คุณสมบัติในการใช้ลดระยะเวลา วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ (PA)

กรณีเงื่อนไขการลดระยะเวลา

ระยะเวลาครองตำแหน่ง 3 ปี ผลการประเมิน PA 2 รอบ

ดังนั้น หากคุณครูท่านใดเริ่มยื่น 1 ต.ค.66-30 ก.ย.67 ใช้ผลการประเมิน PA 2 รอบ คือ ปีงบ 65 และ ปีงบ 66

ไม่มีการใช้ผลงานเดิม เนื่องจากมีผลการประเมิน PA ครบ 2 รอบ ตามเงื่อนไขการลดระยะเวลาครับ

คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว9/2564 ตำแหน่งครู

อ่านฉบับเต็มที่นี่

ว9/2566 แนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยกเว้นสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)

อ่านฉบับเต็มที่นี่

ว4/2564 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะฯ

อ่านฉบับเต็มที่นี่

เช็กการลดระยะเวลา PA คุณสมบัติในการใช้ลดระยะเวลาเกณฑ์ใหม่ ล่าสุด

4 คุณสมบัติในการใช้ลดระยะเวลา วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่(PA) จาก 4 ปี เหลือ 3 ปี คุณสมบัติสำหรับใช้ในการลดระยะเวลาเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ (PA) ของสายงานการสอน จากปี 4 เหลือ 3 ปี เผื่อมีคุณครูหลายท่านมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจาก 4 ข้อนี้ กันนะครับ

1. ความเชี่ยวชาญและทักษะด้านภาษา
     ผลทดสอบตามเกณฑ์ของ CEFR สูงกว่าระดับ B1 ถ้าเป็นครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ผลการทดสอบต้องสูงกว่าระดับ B2 และผลการทดสอบจะมีอายุไม่เกิน 2 ปี

2. พื้นที่ปฏิบัติงานเสี่ยงภัย/ทุรกันดาร
     พื้นที่พิเศษที่ ก.ค.ศ. กำหนด พื้นที่ที่เป็นเกาะ หรือบนภูเขาสูง หุบเขา ซึ่งเดินทางไม่สะดวกหรือเสี่ยงต่อความมั่นคง โดยอยู่ในสถานที่นั้นไม่น้อยกว่า 3 ปี

3. วุฒิการศึกษาที่สนับสนุนให้เกิดความเชี่ยวชาญในการสอน
     ลาศึกษาต่อปริญญาโทหรือเอกที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้คุณวุฒิที่สุงสุดของผู้ขอเท่านั้น และไม่ให้นำคุณวุฒิระดับเดียวกันมาใช้ซ้ำอีก

4. ครูช่างที่ผ่านการประเมินสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 8 (ดูที่นี่)
     ใช้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น

****ในเงื่อนไข 1 ถึง 4 ข้อนั้น จะต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานดีเด่น (ไม่ใช่ผลการเลื่อนเงินเดือน) 4 รอบติดต่อกันก่อนยื่นคำขอ ใช้สิทธิ์ลดระยะเวลาได้

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]