วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

สรุป 10 ข้อ การประเมิน PA ปี 2566 ของครูที่ต้องรู้

สรุป 10 ข้อ การประเมิน PA ปี 2566 ของครูที่ต้องรู้

สรุป 10 ข้อ การประเมิน PA ปี 2566 ของครูที่ต้องรู้

1. ก.ค.ศ. ได้ประกาศหลักเกณฑ์การประเมิน PA สำหรับครู ว9/2564 ซึ่งเป็นการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. การประเมินประกอบด้วย 2 ส่วน
1) ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐานตำแหน่ง
2) ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน.

3. ครูต้องทำข้อตกลงในการพัฒนางานทุกปีงบประมาณและเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อพิจารณา ผู้อำนวยการสถานศึกษาจะแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย
– ผู้อำนวยการ
– ศึกษานิเทศก์
– ครูจากโรงเรียนอื่น หรือผู้ทรงคุณวิติจากภายนอก

6. การประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลงจะมีผลการประเมินของคณะกรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

7. ผลการประเมินจะถูกนำไปใช้ในการเลื่อนวิทยฐานะ, เลื่อนขั้นเงินเดือน และการดำรงความรู้ตามวิทยฐานะ

8. ครูที่ต้องการเลื่อนวิทยฐานะต้องดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า 4 ปี มีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 และไม่ถูกดำเนินการทางวินัยในช่วง 4 ปี

9. การประเมินจะพิจารณาจาก 2 ด้าน
1) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
2) ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

10. ครูที่ต้องการเลื่อนวิทยฐานะต้องยื่นคำขอต่อโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ว9/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]