วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

มาตรฐานการศึกษา สำหรับขอรับการประเมิน ว.21 และ วPA 2566

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ในระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยแต่ละระดับมี ๓ มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคั

มาตรฐานการศึกษา สำหรับขอรับการประเมิน ว.21 และ วPA 2566 ระดับปฐมวัยจะใช้คำว่า “เด็ก” และ “การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ” ส่วนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้คำว่า “ผู้เรียน” และ “กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ”

มาตรฐานการศึกษา สำหรับขอรับการประเมิน ว.21 และ วPA 2566

มาตรฐานการศึกษา สำหรับขอรับการประเมิน ว.21 และ วPA

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

    1.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทย ระดับ 2 ขึ้นไป

    1.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ 2 ขึ้นไป

    1.3 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ 2 ขึ้นไป

    1.4 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ 2 ขึ้นไป

    1.5 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป

    1.6 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาศิลปะ ระดับ 2 ขึ้นไป

    1.7 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการงานอาชีพ ระดับ 3 ขึ้นไป

    1.8 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาต่างประเทศ ระดับ 2 ขึ้นไป

    1.9 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับผ่านขึ้นไป 

มาตรฐานการศึกษา สำหรับขอรับการประเมิน ว.21 และ วPA 2566

อ้างอิง https://www.moe.go.th

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]