แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2566

แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2566

แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2566 ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อถือปฏิบัติ และเนื่องจากในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงบริบทการบริหารงานบุคคล ก.ค.ศ.จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าว เพื่อให้การบริหารงานบุคคล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้

1. กำหนดให้ผู้ประสงค์ขอย้าย ยื่นคำร้องขอย้ายตามแบบคำร้องที่ ก.ค.ศ. กำหนดได้ปีละ 1 ครั้ง ในเดือนมกราคมของทุกปี เป็นเวลา 15 วันทำการ พร้อมกันตามปฏิทินที่ สพฐ. กำหนด โดยให้ยื่นคำร้องขอย้ายได้เพียงเขตพื้นที่การศึกษาเดียว

2. กำหนดให้ สพฐ. เป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อให้ กศจ.หรือ อกศจ. สามารถนำไปใช้ในการพิจารณาการย้ายได้อย่างชัดเจน เป็นมาตรฐานเดียวกัน

เอกสารที่ต้องแนบในแบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2566

ให้ผู้ขอย้ายจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้
(กรณีหลักฐานที่เป็นฉบับสำเนา ให้รับรองสำเนาทุกฉบับ)
1. สำเนา ก.พ.๗ หรือ สำเนา ก.ค.ศ.๑๖
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบสำคัญการสมรส
4. ใบรับรองแพทย์
5. บันทึกประจำวัน ตำรวจ/ฝ่ายปกครอง
6. บันทึกข้อตกลงของผู้ขอย้ายสับเปลี่ยนทุกคน
7. อื่น ๆ ระบุ

หมายเหตุ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือส่วนราชการอื่น แล้วแต่กรณี สามารถปรับแบบคำร้องขอย้ายได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น

ตัวอย่างแบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2566

อ้างอิง https://otepc.go.th

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]

เว็บไซต์ข่าวการศึกษา อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ติดตามอัพเดทข่าวการศึกษา บทความที่เป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ที่นี่ทุกวัน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *