วันอาทิตย์, 1 ตุลาคม 2566

ครูทหาร 8 หัวข้อ คุณลักษณะของครูทหาร (Characteristic of the instructor)

ครูทหาร 8 หัวข้อ คุณลักษณะของครูทหาร (Characteristic of the instructor)

คุณลักษณะของครูทหาร (Characteristic of the instructor)

ครูเป็นผู้มีบทบาทอย่างสำคัญที่สุดในการให้การศึกษา เพราะนอกจากทำหน้าที่สอนแล้วครูยังต้องทำหน้าที่อื่นๆ อีกหลายประการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศิษย์ ซึ่งเป็นหน้าที่พัฒนากำลังพลของกองทัพโดยตรงนั่นเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนและฝึกอบรมกำลังพลของกองทัพ มิได้มีความมุ่งหมายเพียงเพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามี ความรู้เท่านั้น แต่ยังต้องการให้ผู้เข้ารับการศึกษา

ครูทหาร 8 หัวข้อ

1. เรื่องที่จะทำการฝึก
2. ความมุ่งหมาย
3. ประโยชน์ที่ได้รับ
4. คำบอกคำสั่ง
5. การแสดงตัวอย่างที่ถูกต้อง
6. การแสดงตัวอย่างที่ถูกต้องพร้อมประกอบคำอธิบาย
7. เน้นย้ำหัวข้อสำคัญ
8. แยกฝึก

ครูทหารที่ดี

  • มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานได้
  • เกิดแนวความคิด
  • รู้จักสร้างสรรค์และประยุกต์วิชาการที่เรียนรู้ไปแล้วให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ
  • มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ ฯลฯ ซึ่งเป็นหน้าที่อันหนักและสำคัญอย่างยิ่ง
    เมื่อครูมีความสำคัญเช่นนี้ จึงน่าจะพิจารณาว่าครูทหารที่ดี และไม่ดีควรมีลักษณะอย่างไรบ้าง ได้มีผู้รวบรวม
    คุณลักษณะของครูทหารที่ดีไว้ดังนี้

อ้างอิง
วิชาครูทหาร รวบรวมโดย กองการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]