วันอาทิตย์, 5 กุมภาพันธ์ 2566

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบของ ก.พ. เรื่องการแต่งกายในการเข้าสอบ ก.พ. 2566

29 ต.ค. 2022
299
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบของ ก.พ. เรื่องการแต่งกายในการเข้าสอบ ก.พ. 2566

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบของ ก.พ. ปัจจุบันมีผู้สมัครสอบของ ก.พ. จำนวนมากที่ยังไม่ทราบรายละเอียดของระเบียบเกี่ยวกับกรสอบของ ก.พ. หรือ หลายท่านไม่ได้ศึกษารายละเอียดให้เข้าใจก่อนเดินทางไปเข้าสอบ จึงทำให้บางท่านเสียโอกาสที่จะได้เข้าสอบ หรือเข้าสอบ แล้วต้องถูกยุติการสอบ อันเนื่องมาจากทำผิดระเบียบเกี่ยวกับการสอบ โดยมิได้ตั้งใจ

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบของ ก.พ. เรื่องการแต่งกายในการเข้าสอบ ก.พ.

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสอบ ผู้สมัครสอบทุกท่านควรอ่านและศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ให้ละเอียด และต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้สมัครสอบเอง และจะเป็นตัวชี้วัดอย่าง หนึ่งในการเป็นข้าราชการที่ดีในอนาคต ซึ่งโดยทั่วไปแล้วระเบียบเกี่ยวกับกรสอบข้อที่สำคัญ ที่มีผลต่อการเข้าสอบจริง ๆ มี ดังต่อไปนี้

 1. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนป็นสุภาพชน ห้ามสวมกางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะฟองน้ำโดยเด็ดขาด
 2. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลข ประจำตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน ไปในวันสอบ เพื่อแสดงตนว่าเป็นผู้สมัครสอบตัวจริง โดยเลขที่ในบัตร จะต้องตรงกับในสติ๊กกอร์ติดโต๊ะด้วย หากเลขไม่ตรงแม้แต่หลักเดียวจะถือว่าเป็นคนละคนกัน และบัตรที่นำมา แสดงจะต้องเป็นบัตรที่กำหนดเท่านั้น จะใช้บัตรอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไม่ได้เด็ดขาด
 3. ห้ามนำตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ วัสดอุปกรณ์อื่น 1 เช่น กระเป้าสะพาย กระเป๋าถือสุภาพสตรี เครื่องคำนวณ อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบของ ก.พ. เรื่องการแต่งกายในการเข้าสอบ ก.พ. 2566
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบของ ก.พ. เรื่องการแต่งกายในการเข้าสอบ ก.พ. 2566

“เรื่องทรศัพท์มือถือจะเป็นปัญหากับผู้เข้าสอบมากที่สุด เพราะเดินทางไปคนเดียว จำเป็นต้องใช้โทรศัพท์
ทั้งก่อนเข้าสอบและหลังสอบเสร็จ สถานที่รับฝากก็ไม่มี ฯลฯ ขอเยนให้ทุกท่านได้เข้าใจว่า
โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ใช้ในการทุจริตการสอบมากที่สุดในปัจจุบัน และการห้ามนำเข้าห้อง
สอบ วมทั้งการใช้ครื่องตัดสัญญาณในห้องสอบ เป็นวิธีการป้องกันการทจริตการสอบที่ดีที่สุดในขณะนี้
ส่วนเจ้าหน้าที่ก็มีน้อยจึงไม่สามารถรับฝากได้ ดังนั้น ขอให้ผู้เข้าสอบเข้าใจและปฏิบัติตาม ทั้งนี้เพื่อให้การ
สอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม สำหรับทุกคน”

 1. การให้ยุติการทำตอบ หากพบว่าผู้ใดไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือพบว่า
  ผู้ใดมีสิ่งที่ห้ามนำเข้าห้องสอบในระหว่างดำเนินการสอบ ผู้นั้นจะต้องยุติการทำตอบทันที และออกจากห้องสอบ
  ไม่ได้จนกว่าจะหมดเวลาทำตอบ รวมทั้งจะไม่ตรวจให้คะแนนสำหรับบุคคลผู้นั้น
 2. ห้ามมาสายเกิน 30 นาที หลังจากเริ่มทำตอบ เช่น เริ่มสอบ 9.00 น. ผู้เข้าสอบต้องเข้าห้องก่อนเวลา 9.30 น.
  เท่านั้น

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเหล่านี้ มีผลกระทบโดยตรงต่อการได้เข้าสอบหรือไม่ได้เข้าสอบของผู้สมัคร ดังนั้น ขอเพียง
อ่านระเบียบฯ อย่างละเอียด เรียมบัตให้ถูกต้อง ไม่ต้องพกมือถือเข้าห้องสอบ ท่านก็สามารถข้าห้องสอบได้อย่างสบายใจ

อ้างอิง
ระเบียบการแต่งกาย สอบ ก.พ. การแต่งกายไปสอบ ก.พ. 2565

อัพเดทการแต่งกายไปสอบ ก.พ. 2565 ตามระเบียบการสอบ ก.พ.

การแต่งกายสอบ ก.พ. 65 ตามประกาศสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2564

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]