วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

วิธีการขอ ก.พ.7 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ขอ ก.พ.7

วิธีการขอ ก.พ.7 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

1. ให้ท่านใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL) ส่วนตัว ในการส่งข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนขอเอกสาร ก.พ. 7 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

2. ส่งข้อมูลมายัง E-MAIL [email protected]

3. ชื่อเรื่อง (SUBJECT) “ขอ ก.พ. 7 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ…..” ระบุ ชื่อ – นามสกุล ให้ถูกต้อง

4. คัดลอกข้อความและกรอกข้อมูล ให้คัดลอก (Copy) ข้อความด้านล่างนี้และระบุข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน เพื่อให้กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการส่วนประเมินและทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้าพเจ้า….. (ชื่อ – นามสกุล)
เลขประจำตัวประชาชน….. (ระบุเลข 13 หลักติดกันไม่เว้นวรรค)
ตำแหน่ง….. (ตำแหน่งและระดับ)
สังกัด….. (สำนัก/กอง/อำเภอ/จังหวัด)
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้….. (ระบุหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่)
วันที่บรรจุเข้ารับราชการ….. (โปรดระบุ วัน เดือน ปี ให้ครบถ้วน)
สำนัก/กอง/จังหวัด ที่บรรจุครั้งแรก….. (โปรดระบุ)
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอ ก.พ. 7 อิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำไป…. (โปรดระบุเหตุผล)
ขอแสดงความนับถือ…………………..
(ชื่อ นามสกุล)

***หมายเหตุ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง จะตรวจสอบข้อมูลและใช้เวลาดำเนินการ 1-3 วันทำการ
เพื่อส่งข้อมูลตอบกลับให้ท่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้ส่งข้อมูลมา
หากไม่ได้รับข้อมูลหรือมีข้อสงสัยติดต่อ ส่วนประเมินและทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่ 02-2258051 ต่อ 244 , 246 ***

ตรวจสอบประวัติ/พิมพ์สลิปเงินเดือน กจ.((ต้องใช้สัญญาณเน็ต DOPA_WIFI เท่านั้น!!))

ทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการขอ ก.พ.7 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

เข้าระบบ https://seis.ocsc.go.th/admin/index.html

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]