วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

รายวิชาสอบกลาง สำหรับ TCAS66 สอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์

แจ้งปฏิทินการสอบและการคัดเลือก TCAS66
แจ้งปฏิทินการสอบและการคัดเลือก TCAS66

รายวิชาสอบกลาง สำหรับ TCAS66

TCAS66 : รายวิชาสอบกลาง สำหรับ TCAS66 ซึ่งทำการสอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดให้ ณ สนามสอบ โดยปรับรายวิชา GAT เป็น TGAT มี 3 ส่วน (สอบทุกส่วน) ได้แก่

1. การสื่อสารภาษาอังกฤษ
2. การคิดอย่างมีเหตุผล
3. สมรรถนะการทำงานในอนาคตเลือกสอบในเดือนตุลาคม 2566 และ/หรือ เดือนธันวาคม 2565 ใช้สำหรับการคัดเลือกในรอบ Portfolio/Quota/Admission

รายวิชา PAT เป็น TPAT มี 5 รายวิชา ได้แก่
1. วิชาเฉพาะ กสพท
2. ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
3. ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
4. ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
5. ความถนัดทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สอบในเดือนธันวาคม 2565 ใช้สำหรับการคัดเลือกในรอบ Portfolio/Quota/Admission

รายวิชาสามัญ เป็น รายวิชาสามัญที่เน้นการนำความรู้ไปใช้งาน (Applied Knowledge) ได้แก่
1. คณิตศาสตร์ประยุกต์ มี 2 ส่วน คือ คณิตศาสตร์พื้นฐาน และ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (เลือกสอบเฉพาะ คณิตศาสตร์พื้นฐาน หรือ สอบทั้ง 2 ส่วน โดยสาขาวิชาอาจเลือกใช้คะแนนเพียงคณิตศาสตร์พื้นฐาน และ/หรือ คณิตศาสตร์เพิ่มเติมด้วย ก็ได้)
2. วิทยาศาสตร์ประยุกต์
3. ฟิสิกส์
4. เคมี
5. ชีววิทยา
6. ภาษาไทย
7. สังคม
8. ภาษาอังกฤษ
9. ภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน อาหรับ บาลี เกาหลี)
สอบเดือนมีนาคม 2566 สำหรับการคัดเลือกในรอบ Quota/Admission

อ้างอิง
https://www.mytcas.com/news/announcement-118

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]