วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

การเตรียมตัวสำหรับการสอบ TCAS66 TGAT TPAT 2566

04 ก.ย. 2022
252

การเตรียมตัวสำหรับการสอบ TCAS66 TGAT TPAT

1. เลือกอาชีพของตนเองที่สนใจ และมีความถนัด/ความสามารถที่จะทำให้สำเร็จได้ไม่ยากและมีความสุขในการทำ

2. เลือกหลักสูตรและสถาบันที่สอน/ฝึกให้เรามีสมรรถนะในการทำงานตามที่เราต้องการ

3. วางแผนการสมัครคัดเลือกให้สอดคล้องกับผลงานโดยคำนึงถึงความสามารถของตนเอง

– ผลงาน/กิจกรรม/ผลการเรียน/คะแนนสอบ

– เกณฑ์คุณสมบัติ/เกณฑ์การคัดเลือกในรูปแบบ/รอบที่เหมาะสมกับตนเอง

– ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร

– ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ที่พักอาศัย อาหาร อุปกรณ์การเรียน การเดินทาง เป็นต้น

TCAS66 TGAT TPAT เป็นการสอบวัดความรู้ทั่วไป ไม่มีส่วนของ GAT เชื่อมโยงแบบที่ผ่านมาแล้ว

TGAT (Thai General Aptitude Test) เป็นการเปลี่ยนมาจาก GAT เดิม ซึ่ง TGAT เป็นการสอบวัดความรู้ทั่วไป ไม่มีส่วนของ GAT เชื่อมโยงแบบที่ผ่านมาแล้ว โดยมีคะแนนเต็ม 300 คะแนน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

 1. ENGLISH COMMUNICATION (ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ)
 2. CRITICAL AND LOGICAL THINKING (การใช้เหตุผลและการคิดอย่างมีตรรกะ)
 3. FUTURE WORKFORCE COMPETENCIES (สมรรถนะในการทำงานในอนาคต)
  1. Value Creation & Innovation (การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม)
  2. Complex Problem Solving (การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน)
  3. Emotional Governance (การบริหารจัดการอารมณ์)
  4. Civic Engagement (การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม)

TPAT (Thai Professional Aptitude Test) หรือ PAT เดิม เป็นการสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยปรับลดวิชาสอบเหลือเพียง 5 กลุ่ม ได้แก่

 1. ความถนัดทางแพทยศาสตร์ (กสพท.)
 2. ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (คาดว่าแนวข้อสอบจะมาจาก PAT3)
 3. ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (คาดว่าแนวข้อสอบจะมาจาก PAT4 ตัดส่วนของการสอบวาดรูปออก)
 4. ความถนัดทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (คาดว่าแนวข้อสอบจะมาจาก PAT5)
 5. ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (คาดว่าแนวข้อสอบจะมาจาก PAT6)

ข้อสอบ A-Level (Applied Knowledge) ปรับมาจาก 9 วิชาสามัญเดิม มีการเน้นการนำความรู้ไปใช้งาน (Applied Knowledge) คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น 9 วิชาหลักๆ ได้แก่

 • คณิตศาสตร์ประยุกต์ (คาดว่าแนวข้อสอบจะมาจาก PAT1) แบ่งเป็น 2 วิชา ดังนี้
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2
  • หมายเหตุ – จะเลือกสอบเฉพาะคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 หรือสอบทั้งคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 และ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เลยก็ได้ ขึ้นอยู่กับคณะหรือสาขาวิชาที่จะนำคะแนนไปยื่น
 • วิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • ฟิสิกส์
 • เคมี
 • ชีววิทยา
 • ภาษาไทย
 • สังคม
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาต่างประเทศอื่นๆ (PAT 7 เดิม) ได้แก่ (ยกเลิกวิชาภาษาอาหรับ)
  • ฝรั่งเศส
  • เยอรมัน
  • ญี่ปุ่น
  • จีน
  • บาลี
  • เกาหลี

อ้างอิง Mytcas.com

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]