วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

ดาวน์โหลดไฟล์ปกรายงานการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 2565

22 ส.ค. 2022
1062

ดาวน์โหลดไฟล์ปกรายงานการพัฒนางานตามข้อตกลง วPA

รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA ) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  ถึงวันที่  30 เดือน  กันยายน  พ.ศ.2565 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA

ขอบคุณที่มา สื่อ

ดาวน์โหลดไฟล์ปกรายงานการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 2565

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  ถึงวันที่  30 เดือน  กันยายน  พ.ศ.2565 ขและใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการประเมินเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน  ซึ่งรายงานฉบับนี้ได้สรุปผลการดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ในรอบปีงบประมาณ 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลที่ได้จากรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA ) ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าจะได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น และพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 5 เฉลี่ย: 5]
1 ความคิดเห็น

ขอปกครับ