วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

แนวทางสำหรับการ อัดคลิปวิดีทัศน์การสอน วPA ว9/2564

แนวทางสำหรับคุณครูที่กำลังเตรียม อัดคลิปวิดีทัศน์การสอน หรือที่กำลังอยู่ในช่วงเตรียมตัว

แนวทางสำหรับการ อัดคลิปวิดีทัศน์การสอน วPA ว9/2564

1. ศึกษาเกณฑ์และรูปแบบการถ่ายคลิปให้เข้าใจ

2. ศึกษาเกณฑ์การให้คะแนนตามระดับวิทยฐานะของตนเอง

3. เลือกแผนการสอน Active Learning ที่ดีที่สุด ลองวิเคราะห์แผนดูว่ามี 8 องค์ประกอบหลักและย่อยตามเกณฑ์หรือยัง หากยังควรปรับปรุงก่อน (ต้องตอบให้ได้ว่าเลือกเรื่องที่สอน วิธีการสอน สื่อที่ใช้ ฯลฯ เพราะอะไร เนื่องจากต้องไปเล่าให้เห็นภาพในคลิปที่แสดงถึงปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ)

4. สอนนักเรียนอย่างเต็มที่ทุกคาบ เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมและไม่ตื่นเต้น สิ่งใดที่ต้องการให้นักเรียนแสดงออกในคลิป ควรฝึกฝนให้พวกเขาอย่างเป็นธรรมชาติ (อาจฝึกถ่ายคลิปไว้บ้าง เพื่อจะได้มีประสบการณ์ และรู้จุดดี/จุดด้อยของตนเอง)

5. สื่อสารกับนักเรียนให้เข้าใจว่าครูจะอัดคลิปการสอนไปเพื่ออะไร

6. เตรียมอุปกรณ์กล้อง ไมค์ และสภาพแวดล้อมของห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการบันทึกคลิปวิดีทัศน์

7. นำวิดีโอที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียรรู้ร่วมกับเพื่อนครู ผู้บริหาร หรือผู้เชี่ยวชาญด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ เพื่อวิพากษ์หาจุดที่ทำได้ดีและจุดที่ควรปรับปรุงแก้ไข (อาจใช้แบบประเมิน PA4 ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ดูประกอบ)

8. เปิดใจรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้อื่นเพื่อการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

9. นำข้อคิดเห็นมาปรับปรุงแผนและจัดทำคลิปวิดีทัศน์การสอนให้ดียิ่งขึ้น

10. ฯลฯ

แนวทางสำหรับการอัดคลิปวิดีทัศน์การสอน วPA ว9/2564 แนวทางสำหรับคุณครูที่กำลังเตรียมอัดคลิปวิดีทัศน์การสอน หรือที่กำลังอยู่ในช่วงเตรียมตัว วPA ว9/2564

เครดิตที่มาอ้างอิง Kru Tony English – English and Inspiration

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]